Szukaj

UWAGA: Wykonawcą zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowiny w 2021 roku jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „EURO-GAZ” Łój, Wierzbicka, Nawrot,  Wierzbicki – Sp. J. Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny, tel. (41) 346 51 87 wew. 19, https://usuwanieazbestu.com.pl/

Wnioski o usunięcie azbestu należy składać do Urzędu Gminy Nowiny.

Wnioski realizowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania.

Wniosek o udzielenie pomocy w usunięciu odpadów zawierających azbest

Wniosek o usunięcie azbestu- pobierz
Program usuwania azbestu-  pobierz

Nadrzędnym długoterminowym celem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017 – 2032″ jest: bezpieczne dla zdrowia i ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz deponowanie ich na wyznaczonych składowiskach lub unieszkodliwianie innymi metodami, spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych technik, a przez to wyeliminowanie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w perspektywie długoterminowej (okres ok. 16 lat) poprzez usunięcie do 2032 roku z terenu gminy stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Ogólnym zadaniem przedmiotowego Programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. Zatem w Programie ujęto zagadnienia:
– edukacji poprzez informowanie społeczeństwa Gminy Sitkówka-Nowiny o szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz o sposobach bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania,
– współpracy z lokalnymi mediami oraz organizacjami społecznymi,
– utworzenia centrum danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest,
– podejmowania w miarę potrzeby odpowiednich działań administracyjnych w stosunku do właścicieli lub zarządców obiektów szczególnie zagrożonych, – współpracy z wojewodą, samorządem województwa w zakresie zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 marca 2010 r.,
– pozyskania środków na bezpieczną likwidację wyrobów zawierających azbest,
– współpracy z przedsiębiorstwami zajmującymi się usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Niniejszy Program ma charakter lokalny, jest jednak spójny z założeniami ogólnopolskiego programu. Zakłada on realizację następujących zadań:
1. inwentaryzację i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest. Wiedza o tym ile jest azbestu, w jakiej postaci i jego stanie oraz gdzie jest zlokalizowany była dotychczas niewielka;
2. edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania;
3. podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu;
4. odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych;
5. bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom oraz mieszkańcom;
6. okresową weryfikację i aktualizacją zapisów Programu,
7. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym Gminy w usuwaniu odpadów zawierających azbest; W przypadku pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO itp.
8. wprowadzenie szkoleń z zakresu szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania;
9. analiza oddziaływania zapisów Programu na środowisko;

INFORMACJA O UMOWACH DOTACJI PODPISANYCH PRZEZ GMINĘ NOWINY
Z WFOŚiGW W KIELCACH

2020 r.

W dniu 03 czerwca 2020 r. wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, umowę dotacji nr 1917/20 na dofinansowanie zadania pod nazwą:

„Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2020 roku”.

Zadanie współfinansowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a.

Przyznana dotacja stanowi 40% kosztów kwalifikowanych i wynosi łącznie 8 069,60 zł,

w tym:

Środki WFOŚiGW w Kielcach – 4 034,80 zł

Środki NFOŚiGW w Warszawie – 4 034,80 zł

2019 r.

W dniu 01 października 2019 r. wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, umowę dotacji nr 2869/19 na dofinansowanie zadania pod nazwą:
,,Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2019 roku”.
Zadanie współfinansowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a.
Przyznana dotacja stanowi 40% kosztów kwalifikowanych i wynosi łącznie 7 981,63 zł,
w tym:
Środki WFOŚiGW w Kielcach    – 3990,82 zł
Środki NFOŚiGW w Warszawie  – 3990,81 zł

2018 r.

W dniu 25 września 2018 r. wójt gminy Sitkówka-Nowiny Pan Sebastian Nowaczkiewicz podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, umowę dotacji nr 977/18 na dofinansowanie zadania pod nazwą: ,,Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2018 roku.

Wysokość dotacji: do 11 770,00 zł

Koszt całkowity zadania: 25 380,00 zł

Koszty kwalifikowane: 23.540,00 zł

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU

Rok

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest [m2]

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest [Mg]

Ilość posesji, z których usunięto wyroby zawierające azbest [szt.]

Koszt całkowity realizacji zadania [zł]

Wysokość dofinansowania [zł]

2007

3 051,90

33,56

26,00

25 139,43

12.569,71

 

2008

4 975,40

72,50

35,00

52 955,27

35.000,00

 

2009

6 136,00

89,73

30,00

65 138,93

37.338,00

 

2010

4 536,00

72,16

28,00

19 991,15

9.995,00

 

2011

8 016,00

120,00

43,00

34 862,40

29.633,00

 

2012

7 958,00

119,35

59,00

43 338,89

28.839,89

 

2013

23 519,00

137,00

137,00

101.722,08

86.463,75

 

2014

7 077,00

39,00

39,00

35.713,57

28.322,35

 

2015

7 044,00

103,78

53,00

31 049,04

26 391,68

 

2016

6 053,00

90,96

31,00

29 931,01

18 673,46

 

2017

4 651,00

68,17

26,00

24 515,03

18 673,46

 

2018

3 259,00

48,66

26,00

16 522,38

8 261,38

 

2019

4 067,64

44,74

26,00

14 632,31

5 852,92

 

2020

4 993,00

55,139

23,00

24 998,49

8 069,60

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

95 336,94

1094,749

582,00

259 742,46

85 922,50

 
Poprzednie Nieczystości ciekłe

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących