Szukaj

Strategia rozwoju gminy

„Strategię Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do roku 2025” można określić jako długofalowy proces wytyczania i osiągania celów wspólnoty samorządowej. Określa ona generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki oraz przedstawia metody i narzędzia wdrożeniowe. Zapisy Strategii stanowią zatem determinantę decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez władze samorządowe. Dokument jest także odpowiedzią na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o Strategię, jak również skuteczną próbą dostosowania się do standardów europejskich.

Cele strategiczne:

1. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji wraz z promocją gminy.

2. Aktywna ochrona środowiska wraz z doskonaleniem infrastruktury technicznej, transportowej i informatycznej.

3. Rewitalizacja funkcji i układu Nowin oraz ich ochrona wraz z koniecznym rozwojem funkcjonalno-przestrzennym całej gminy.

4. Zwiększenie znaczenia gospodarczego gminy w skali regionalnej.

5. Wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania.

Cele operacyjne:

  1. Rozbudowa i modernizacja komunalnej infrastruktury technicznej.

  2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

  3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego.

  4. Zwiększona dostępność oferty edukacyjnej i oświatowej dla mieszkańców gminy.

  5. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej gminy.

  6. Wzrost aktywności obywatelskiej, społecznej i gospodarczej

  7. Rozwój sektora mikro i małych przedsiębiorstw

  8. Poprawa ładu przestrzennego w gminie

  9. Zwiększona stabilność materialna mieszkańców Gminy

  10. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego.

strategia do pobrania:
„Strategia Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do roku 2025” 

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących