Szukaj

Spalanie odpadów

Spalanie odpadów

W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych, co roku w okresie jesienno-zimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza, którym oddychamy. W związku z tym przypominamy:

Na terenie naszej gminy obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków i wynika on z obowiązujących przepisów prawa.
Zakaz spalania dotyczy również pozostałości roślinnych powstających na terenach ogródków działkowych, parków i ogrodów przydomowych. Odpady zielone biodegradowalne odbierane są przez firmę obsługującą teren gminy, można je również bezpłatnie oddać do PSZOK.

Dlaczego spalanie odpadów jest szkodliwe?

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania –  gdy jest zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.
Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200 – 500°C) i towarzyszy mu emisja do atmosfery wielu zanieczyszczeń.
Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr.

Podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. Astma, alergie, nowotwory, to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Co wolno spalać?

Dopuszcza się spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to:

  • odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej: odpadowa masa roślinna,

  • odpady z przetwórstwa drewna produkcji odpady kory i korka, trociny i wióry, ścinki, drewno, niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących  z obróbki płyt wiórowych,

  • opakowania – opakowania z papieru i tektury oraz opakowania z drewna,

  • odpady budowlane – drewno z budów i remontów o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi,

  • odpady z sortowania odpadów – papier i tektura oraz niezanieczyszczone drewno,

  • odpady z gospodarstw domowych – papier i tektura, niezanieczyszczone drewno,

  • odpady z targowisk – kartony.

Odpady te mogą być spalane wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania danego rodzaju odpadów.

Co grozi za spalanie odpadów?

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.
Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami, szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom.

Przepisy, które warto znać:

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,

  2. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,

  3. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących