Szukaj

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Zarządzeniem Nr WG.0050.157.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2015 roku, została powołana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sitkówce-Nowinach.

W 2019 r. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na drugą kadencję:

 Przedstawiciele Wójta Gminy:

 • Łukasz Barwinek

 • Anita Dziwoń        

Przedstawiciele Rady Gminy:

 • Renata Krzysiek-Nowakowska   

 • Renata Posłowska

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Piotr Gołacki

 • Marcin Król

 • Karolina Matuszczyk

 • Kamila Piotrowicz

 • Dariusz Stępień

 • Aneta Wajs

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie działalności pożytku publicznego, który służy poznawaniu potrzeb lokalnej społeczności, jej integracji, a także prowadzeniu ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy w szeroko rozumianej sferze zadań publicznych.

Rada jest przestrzenią nie tylko dialogu, ale przede wszystkim współdecydowania o ważnych dla administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w sprawach, wynikających z potrzeb, problemów i wyzwań wspólnoty samorządowej na terenie Gminy.
 
Do zadań Rady należy:

 1. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego.

 2. Wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy.

 3. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów miedzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

 4. Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

 5. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3.

 6. Opiniowanie projektów Strategii Rozwoju Gminy, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 7. Współpraca przy przygotowywaniu projektu długofalowego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz projektów Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Nowiny

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących