Szukaj

Podatki lokalne

W 2024 roku na terenie Gminy Nowiny obowiązują następujące stawki podatków:
1. Podatek rolny

Podatek rolny na terenie Gminy Nowiny w 2024 roku będzie obowiązywał w wysokości ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku (M.P. z 2023 r. poz. 1129) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, tj. 89,63 zł za 1 dt. Wysokość podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy stanowi równowartość 2,5 q żyta, tj. 224,075 zł, natomiast za 1 ha fizyczny stanowi równowartość 5 q żyta, tj. 448,15 zł.
2. Podatek leśny
Podatek leśny na terenie Gminy Nowiny w 2024 roku będzie obowiązywał w wysokości ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku (M.P. z 2023 r. poz. 1130) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, tj. 327,43 zł za 1 m3. Wysokość podatku leśnego za 1 hektar lasu stanowi równowartość 0,220 m3 drewna, tj. 72,0346 zł.
3. Podatek od nieruchomości
W roku 2024 obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Nr RG-LV/629/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Św. z 2022 r. poz. 4250 ).
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych. W związku z tym, prosimy o składanie deklaracji i informacji podatkowych na nowych drukach, dostępnych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
oraz http://bip.nowiny.com.pl/6049.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, są obowiązane złożyć Wójtowi Gminy Nowiny deklaracje na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia, na podatek rolny i leśny do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

4. Podatek od środków transportowych
W roku 2023 obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone uchwałą Nr RG – LV/630/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatnicy są zobowiązani odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących