Szukaj

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Nowiny, Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, tel: 41 347 50 00

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@nowiny.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
   w związku z subskrypcją Newslettera (tj. art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w ramach subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Urząd Gminy Nowiny.

  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do wycofania zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotowi zewnętrznemu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących