Szukaj

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Sitkówka-Nowiny jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie na lata 2015-2020. Plan przedstawia zakres inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych działań przewidzianych do podjęcia w latach 2015-2020 na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Obszary w których przewidywane jest podjęcie działań to: wytwarzanie i dystrybucja energii, budownictwo, transport, komunikacja i edukacja. Niniejszy Plan został opracowany w celu przedstawienia działań służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (CO2) oraz ograniczenia energochłonności poprzez racjonalizację wykorzystania energii i poprawę efektywności energetycznej. Na podstawie dostępnych informacji zdiagnozowane zostały obszary problemowe na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, a następnie rozważono i przeanalizowano szereg działań służących poprawie sytuacji. Cześć działań naprawczych zostało przyjętych do realizacji do 2020 roku i te działania zostały przedstawione w niniejszym Planie. Część działań w okresie krótko- i średnioterminowym była nie możliwa do realizacji ze względu na możliwości finansowe gminy oraz zakres możliwości wpływu przez gminę – do realizacji tych działań gmina będzie dążyła w okresie dłuższym niż 2020 rok, a przy sprzyjających okolicznościach mogą one zostać zrealizowane wcześniej. Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera wytyczne wdrażania planu, opisuje struktury potrzebne do realizacji planu oraz monitorowania zamierzonych celów. Jednak jego realizacja jest zależna od zaangażowania pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz wszystkich mieszkańców. Do wdrażania Planu oraz monitorowania osiągania zamierzonych celów planuje się mianowanie koordynatora ds. Planu gospodarki niskoemisyjnej, który będzie umocowany w strukturach urzędu. Nieodłączną częścią Planu jest bazowa inwentaryzacja emisji oraz referencyjna inwentaryzacja emisji. Bazową inwentaryzację emisji (BEI) wykonano dla roku 2008, natomiast dla lepszego zobrazowania aktualnej sytuacji w gminie sporządzono również inwentaryzację dla 2014 roku. W Planie przedstawiono wyniki inwentaryzacji dla roku 2008 i 2014. W ramach wykonywania inwentaryzacji przekazano Gminie bazę danych dot. emisji, która może posłużyć w przyszłości do zarządzania energią w gminie. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono: – całkowita emisja CO2 z obszaru gminy w 2008 r. wyniosła 49 153 Mg. – zużycie energii finalnej z obszaru gminy w 2008 r. wyniosła 148 045 MWh. – całkowita ilość wyprodukowanej energii przy użyciu instalacji OZE na obszarze gminy w 2008 r. wyniosło 29 317 MWh. Celem strategicznym jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Celem głównym planowanych działań jest: – redukcja emisji gazów cieplarnianych, wyrażona w Mg CO2, – redukcja zużycia energii finalnej, wyrażona w MWh, – zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii, wyrażone w MWh, – poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy, poprzez redukcję emisji pyłu zawieszonego i benzo/a/pirenu.

Głównymi efektami ekologicznymi i ekonomicznymi wdrożenia określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sitkówka-Nowiny działań jest: – redukcja emisji gazów cieplarnianych, – zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych, – redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej, – poprawa jakości powietrza atmosferycznego, ale także: – oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii finalnej, – zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła, – ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach. Dobrze realizowany „Plan” pozwoli zwiększyć szanse gminy Sitkówka-Nowiny i podmiotów działających na jego terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

plan gospodarki niskoemisyjnej

 

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących