Szukaj

Ulgi w spłacie należności

Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z terminową zapłatą podatku od nieruchomości lub należności cywilnoprawnych (czynsz dzierżawny, najem, użytkowanie wieczyste), mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie:
1) rozłożenie na raty,
2) odroczenie terminu płatności,
3) umorzenie zaległości.

W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców Wójt Gminy Nowiny będzie brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań.

Wniosek o ulgę w spłacie powinien zawierać informacje pozwalające na określenie treści żądania, czyli wskazanie rodzaju ulgi, o zastosowanie której wnosi przedsiębiorca (odroczenie, rozłożenie, umorzenie) oraz oznaczenie okresu, za który ulga ma być przyznana. W przypadku odroczenia i rozłożenia przedsiębiorca powinien również zaproponować terminy spłaty.
Ponadto wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania/siedziby, numer telefonu i adres e-mail, datę sporządzenia, oznaczenie organu, do którego jest kierowany, wskazanie i uzasadnienie istnienia przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.
Do wniosku należy załączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
3) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za rok poprzedzający i za rok bieżący według stanu na dzień składania wniosku).

Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są pod numerem telefonu 41 347 50 37 oraz mailowo: d.gruszczynski@nowiny.com.pl.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących