Szukaj
Szukaj

Podatki i opłaty

W 2021 roku na terenie Gminy Nowiny obowiązują następujące stawki podatków:
1. Podatek rolny
Podatek rolny na terenie Gminy Nowiny w 2021 roku będzie obowiązywał w wysokości ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku (M.P. z 2020 r. poz. 982) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, tj. 58,55 zł za 1 dt. Wysokość podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy stanowi równowartość 2,5 q żyta, tj. 146,38 zł natomiast za 1 ha fizyczny stanowi równowartość 5 q żyta, tj. 292,75 zł.
2. Podatek leśny
Podatek leśny na terenie Gminy Nowiny w 2021 roku będzie obowiązywał w wysokości ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku (M.P. z 2020 r. poz. 983) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, tj. 196,84 zł za 1 m3. Wysokość podatku leśnego za 1 hektar lasu stanowi równowartość 0,220m3 drewna, tj. 43,30 zł.
3. Podatek od nieruchomości
W roku 2021 obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Nr RG-Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych. W związku z tym, prosimy o składanie deklaracji i informacji podatkowych na nowych drukach, dostępnych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
oraz w zakładce druki i formularze.
Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć Wójtowi Gminy Nowiny informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informację o gruntach, informację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, są obowiązane złożyć Wójtowi Gminy Nowiny deklaracje na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia, na podatek rolny i leśny do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
4. Podatek od środków transportowych
W roku 2021 obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone uchwałą Nr RG – IV/18/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. (Uchwała Nr RG-IV/18/18 – poniżej)
Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatnicy są zobowiązani odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Terminy płatności podatków i opłat:
– podatek od środków transportowych:
I rata: 15 lutego
II rata: 15 września

  • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
    – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
    – do dnia 15 września danego roku – II rata,
  • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,

–  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I kwartał: do dnia 15 marca (za miesiące: styczeń, luty, marzec)
II kwartał: do dnia 15 czerwca (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)
III kwartał: do dnia 15 września (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)
IV kwartał: do dnia 15 grudnia (za miesiące: październik, listopad, grudzień)

– podatek od nieruchomości, rolny i leśny (osoby fizyczne):

I rata do dnia 15 marca
II rata do dnia 15 maja
III rata do dnia 15 września
IV rata do dnia 15 listopada
lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego)
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł to podatek jest płatny jednorazowo w terminie do 15 marca.

– podatek od nieruchomości i podatek leśny  (osoby prawne):

do dnia 15 każdego miesiąca
(za styczeń do dnia 31 stycznia)

– podatek rolnego (osoby prawne):

I rata do dnia 15 marca
II rata do dnia 15 maja
III rata do dnia 15 września
IV rata do dnia 15 listopada

– opłata za dzierżawę: 31 marca,
– opłata za wieczyste użytkowanie gruntu: 31 marca,
– rata za wykup mieszkania: 31 marca,
– opłata za trwały zarząd: 31 marca,
– opłata eksploatacyjna: termin płatności przypada na ostatni dzień miesiąca następującego po półroczu, tj.  31 stycznia i 31 lipca,
– opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym: 15 stycznia.

Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.

Numery kont bankowych:

  1. Dochody (wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, opłaty za: dzierżawę, najem, wieczyste użytkowanie, wykup mieszkania, trwały zarząd, opłatę eksploatacyjną, opłatę skarbowa i opłatę za zajecie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia  w pasie drogowym):
    93 8493 0004 0040 0429 2160 0002.
  2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 50 8493 0004 0040 0429 2160 0194.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących