Szukaj

Podatki i opłaty

W 2024 roku na terenie Gminy Nowiny obowiązują następujące stawki podatków:

1. Podatek rolny
Podatek rolny na terenie Gminy Nowiny w 2024 roku będzie obowiązywał w wysokości ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku (M.P. z 2023 r. poz. 1129) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, tj. 89,63 zł za 1 dt. Wysokość podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy stanowi równowartość 2,5 q żyta, tj. 224,075 zł, natomiast za 1 ha fizyczny stanowi równowartość 5 q żyta, tj. 448,15 zł.
2. Podatek leśny
Podatek leśny na terenie Gminy Nowiny w 2024 roku będzie obowiązywał w wysokości ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku (M.P. z 2023 r. poz. 1130) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, tj. 327,43 zł za 1 m3. Wysokość podatku leśnego za 1 hektar lasu stanowi równowartość 0,220 m3 drewna, tj. 72,0346 zł.
3. Podatek od nieruchomości
W roku 2024 obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Nr RG-LV/629/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Św. z 2022 r. poz. 4250 ).
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych. W związku z tym, prosimy o składanie deklaracji i informacji podatkowych na nowych drukach, dostępnych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
oraz http://bip.nowiny.com.pl/6049.

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć Wójtowi Gminy Nowiny informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informację o gruntach, informację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, są obowiązane złożyć Wójtowi Gminy Nowiny deklaracje na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia, na podatek rolny i leśny do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

4. Podatek od środków transportowych
W roku 2024 obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone uchwałą Nr RG – LV/630/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatnicy są zobowiązani odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W roku 2024 obowiązują stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone uchwałą nr RG-LXVIII/802/24 Rady Gminy Nowiny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Św. z 2024 r. poz. 555). 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowiny powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości oraz określonej stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 22,00 zł od mieszkańca. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 81,00 zł od mieszkańca. Częściowe zwolnienie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych w kompostownikach przydomowych wynosi 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty DOK-1 i wnoszona bez wezwania. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Art. 6m pkt 1d wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o.Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Osoby chcące skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania odpadów komunalnych, również powinni zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Nowiny.

Terminy płatności podatków i opłat:

 

podatek od środków transportowych:    I rata: 15 lutego  II rata: 15 września

Po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
– w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
– do dnia 15 września danego roku – II rata.

Od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,

–  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I kwartał: do dnia 15 marca (za miesiące: styczeń, luty, marzec)
II kwartał: do dnia 15 czerwca (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)
III kwartał: do dnia 15 września (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)
IV kwartał: do dnia 15 grudnia (za miesiące: październik, listopad, grudzień)

– podatek od nieruchomości, rolny i leśny (osoby fizyczne):

I rata do dnia 15 marca
II rata do dnia 15 maja
III rata do dnia 15 września
IV rata do dnia 15 listopada
lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego).

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł to podatek jest płatny jednorazowo w terminie do 15 marca.

podatek od nieruchomości i podatek leśny  (osoby prawne):

do dnia 15 każdego miesiąca
(za styczeń do dnia 31 stycznia)

podatek rolnego (osoby prawne):

I rata do dnia 15 marca
II rata do dnia 15 maja
III rata do dnia 15 września
IV rata do dnia 15 listopada

– opłata za dzierżawę: 31 marca,
– opłata za wieczyste użytkowanie gruntu: 31 marca,
– rata za wykup mieszkania: 31 marca,
– opłata za trwały zarząd: 31 marca,
– opłata eksploatacyjna: termin płatności przypada na ostatni dzień miesiąca następującego po półroczu, tj.  31 stycznia i 31 lipca,
– opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym: 15 stycznia.

Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.

Numery kont bankowych:

  1. Dochody (wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, opłaty za: dzierżawę, najem, wieczyste użytkowanie, wykup mieszkania, trwały zarząd, opłatę eksploatacyjną, opłatę skarbowa i opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia  w pasie drogowym):
    93 8493 0004 0040 0429 2160 0002.
  2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 50 8493 0004 0040 0429 2160 0194.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących