Szukaj

Przedszkole Samorządowe w Nowinach

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak

Przedszkole Samorządowe im. ,,Pluszowego Misia” w Nowinach  jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina  Nowiny.  Czynne jest od godz. 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

 Przedszkole w Nowinach to placówka z wieloletnimi tradycjami. Wychowało już kilka pokoleń. Powstało w roku 1969r, ze względu na rozwijające się Zakłady Cementowo- Wapiennicze w Nowinach , a tym samym ze względu na konieczność zorganizowania fachowej opieki dla dzieci pracowników. W swojej historii doświadczyło  wielu  zmian, łącznie ze zmianą  siedziby.

Nowy, parterowy budynek przedszkola oddany do użytku w 2010r zapewnia bezpieczeństwo, stwarza higieniczne i estetyczne warunki do zabawy i nauki najmłodszych. Zlokalizowane w spokojnej i cichej okolicy, przy ul. Parkowej 11, na terenie osiedla Nowiny. Sąsiedztwo miasteczka ruchu, dużego placu zabaw, tworzy teren przyjazny dzieciom, z dala od głównej ulicy. Zapewnia łącznie 250 miejsc dla dzieci.

W budynku znajduje się osiem przestronnych sal dydaktycznych, z przynależącymi do nich  łazienkami i tarasami zewnętrznymi. Sześć  z nich  zajmuje przedszkole, natomiast dwie zaadoptowane są przez Żłobek Gminny w Nowinach. W budynku jest sala gimnastyczna, 2 szatnie, rozdzielnie posiłków dla dzieci, ogród zimowy, gabinet logopedy, kuchnia, część administracji.

 W strukturze organizacyjnej przedszkola funkcjonuje 10 oddziałów, które liczą po 25 wychowanków. Sześć oddziałów dzieci w wieku 3-5 lat bawi i uczy  się w budynku głównym przedszkola  przy ulicy Parkowej 11, trzy oddziały 6 latków swoją siedzibę mają w wydzielonej części, budynku Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Nowinach, przy ulicy Gimnazjalnej1.  Jeden oddział  dzieci mieszanych wiekowo (w zależności od potrzeb środowiska) z siedzibą w Szewcach, przy ulicy Dewońskiej 91. 

 Przedszkole posiada  kuchnię, w której  przygotowywane są zdrowe, zbilansowane i atrakcyjne dla dzieci posiłki. Do  naszego przedszkola uczęszczają dzieci z alergiami pokarmowymi. W związku z tym zatrudniamy dietetyka, który czuwa nad prawidłową realizacją diet. Diety realizowane są w oparciu o zaświadczenia lekarskie, które rodzice dzieci uaktualniają raz w roku. W przedszkolu stosowane są zasady zdrowego żywienia (unikamy przetwarzanej żywności i konserwantów).

Oddziały 6 latków i  w Szewcach  korzystają z żywienia, które przygotowuje   stołówka  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Kadra pedagogiczna to wykształceni nauczyciele i specjaliści. Przedszkole zatrudnia 20 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedę, nauczyciela języka angielskiego, specjalistę ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciela nauki pływania, nauczyciela katechezy. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie, właściwe kwalifikacje i przygotowanie do pracy z małym dzieckiem.  Jest to zespół twórczy, kreatywny, poszukujący nowoczesnych i nowych rozwiązań, zintegrowany i współpracujący ze sobą, dobrze zorientowany w przemianach współczesnej edukacji, nastawiony na zdobywanie wysokich kwalifikacji, ustawiczne doskonalący się zawodowo w ramach zorganizowanych form instytucjonalnych i WDN.

W atmosferze serdeczności, zaufania i kompetencji staramy się zapewnić dzieciom opiekę i warunki do wszechstronnego rozwoju, uwzględniając potrzeby i możliwości każdego z nich. Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania  przedszkolnego „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej, program autorski języka angielskiego, wprowadzamy innowacje pedagogiczne, realizujemy liczne programy edukacyjne ogólnopolskie i własne. Rozwijamy talenty i zainteresowania. Odnosimy sukcesy w licznych konkursach, przeglądach artystyczno- plastycznych, muzyczno-tanecznych, wokalnych. Wspieramy i organizujemy akcje charytatywne potrzebującym. Proponujemy dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe:  zajęcia logopedyczne, rytmikę, zajęcia nauki pływania dla 6 latków, religia (dla zainteresowanych,  wg deklaracji rodziców,) a także bogatą ofertę koncertów, przedstawień teatralnych, warsztatów, wycieczek  i imprez okolicznościowych prowadzonych przez artystów i muzyków.

Pracownicy przedszkola to także personel obsługowy. Pracownicy obsługi posiadają kilkuletnie doświadczenie, są pełni ciepła i życzliwości.  Zatrudniamy 22 pracowników obsługi  do pracy bezpośrednio w każdym oddziale, intendenta- dietetyka, 3 kucharki, 2 pomoce kuchenne, praczkę, konserwatora. Wszyscy pracujący w naszym przedszkolu są oddani swojej pracy na rzecz wychowanka, przedszkola i środowiska.

W naszym przedszkolu dzieci czują się dobrze, są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki szerokiej gamie kreatywnych  zabaw i ćwiczeń poznają i odkrywają otaczający świat, na miarę swoich potrzeb.  Zapewniamy im bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną. Nasza działalność wychowawczo-edukacyjna  skupia się wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka, jego talentów, zdolności czy zainteresowań. Dajemy dzieciom poczucie, że są potrzebne, że mogą, że potrafią. Stawiamy na równość szans oraz poszukiwanie doświadczanie. W pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne, coraz to nowsze pomoce edukacyjne. Wszystkie proponowane przez nas działania są ze sobą integralnie powiązane tzn. obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, pojęcia matematyczne, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym. Promujemy zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne. Ponadto, zapewniamy dzieciom terapię logopedyczną oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną w oparciu o przygotowane  indywidualne programy terapeutyczne, indywidualne programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dbamy o dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.

Proces wychowawczo – dydaktyczny realizujemy poprzez metody i techniki aktywizujące:
–Metodę wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. E. Gruszczyk-  Kolczyńskiej,
– Pedagogikę Zabawy ,,Klanza,”
– ,,Metodę Dobrego Startu” M. Bogdanowicz,
– ,,Metodę Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne,
– ,,Metodę Kinezjologii Edukacyjnej”

 W aktywnym życiu przedszkola uczestniczy Rada Rodziców, która wspiera nas w podjętych działaniach na rzecz edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa naszych wychowanków.

Rodziców zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola i współtworzenia jego oferty. Praca w naszym przedszkolu opiera się na podmiotowym i partnerskim traktowaniu się wzajemnie.

 Wszyscy pracownicy czują się ważni i odpowiedzialni za swoje stanowiska pracy. Każdy zna zakres swoich obowiązków i sumiennie je wykonuje. Sprzyja temu atmosfera przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wspomagają  działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływają na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową. Zyskują na tym przede wszystkim dzieci, a  pracownicy mają satysfakcję                           ze swojej pracy.

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących