Szukaj

Rewitalizacja

„Program Rewitalizacji dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023” umożliwia efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie gminy w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez Radę Gminy w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju. Program Rewitalizacji opracowywany został zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Wizja: Po zakończeniu rewitalizacji w 2023 r. wyznaczony obszar rewitalizacji, jest miejscem ożywionym zarówno społecznie jak i gospodarczo. Obszar ten stał się̨ atrakcyjny pod względem zamieszkania, prowadzenia przedsiębiorczości, jak również turystyki – w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów. Pojawiają się̨ tutaj nowi mieszkańcy, inwestorzy i turyści. Na obszarze tym zostały złagodzone lub zlikwidowane obecnie występujące problemy społeczne, zwłaszcza dotyczące osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do usług o charakterze społecznym, kulturalnym, zdrowotnym i rekreacyjnym. Obszar rewitalizacji zamieszkują aktywni i przedsiębiorczy ludzie podejmujący szereg inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Gmina Sitkówka – Nowiny jest atrakcyjnym miejscem pod względem zamieszkania i inwestowania.

Cele szczegółowe:

 1. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wykluczenia społecznego na obszarach rewitalizacji.

Kierunki działań:

 • Aktywizacja i integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji
 • Aktywni Seniorzy – aktywizacja i integracja osób starszych z obszaru rewitalizacji
 • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w obszarze edukacji
 • Organizacja imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji
 • Wsparcie działalności Domu Opieki Społecznej w Zgórsku
 1. Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców a także rozwój przedsiębiorczości.

Kierunki działań:

 • Nowe tereny inwestycyjne w Gminie Sitkówka-Nowiny – szansą na rozwój gminy i regionu
 • Przebudowa bazaru w Nowinach
 • Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji
 1. Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa na obszarach rewitalizacji.

Kierunki działań:

 • Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji
 • Montaż monitoringu na terenie Osiedla Nowiny
 • Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego
 1. Poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej, zdrowotnej, rekreacyjno – turystycznej na obszarze rewitalizacji.

Kierunki działań:

 • Zagospodarowanie skweru w centrum Nowin
 • Zagospodarowanie otoczenia i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji
 • Przebudowę i remont budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych, w tym placu festynowego
 • Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach
 • Rozbudowa oraz doposażenie Ośrodka Zdrowia
 • Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wprowadzenie skoordynowanej opieki nad pacjentem oraz działań profilaktycznych.
 • Rozbudowa i modernizacja komunalnej infrastruktury technicznej
 • Doposażenie placówek oświatowych z obszaru rewitalizacji
 • Przebudowa boisk i bieżni przy stadionie w Nowinach
 • Wsparcie działalności Domu Opieki Społecznej w Zgórsku
 1. Ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach rewitalizacji.

Kierunki działań:

 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowinach
 • Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego
 • EWE i OZE na budynkach prywatnych
 • Edukacja ekologiczna
 • Demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z obszaru rewitalizacji.
 • Budowa ścieżek rowerowych na terenie rewitalizacji.

  dokument do pobrania:

„Program Rewitalizacji dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących