Szukaj

W dniu 21.02.2023 r. wójt gminy Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz podpisał umowę  z Wojewodą Świętokrzyskim dotyczącą Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, na którego realizację Gmina Nowiny otrzyma dotację w wys. 812.661,54 zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

W dniu dzisiejszym podpisana została również umowa na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023. 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. – Nie sposób sobie wyobrazić, jak trudne może być życie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Mam nadzieję, że udział gminy Nowiny w oby projektach pomoże choć w niewielkim stopniu zmniejszyć codzienne uciążliwości – podkreśla wójt gminy Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.

Gmina Nowiny na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 otrzyma dotację w wys. 13.4161,68 zł.

Poprzednie Zmarł Stanisław Markowicz

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących