Szukaj

Gmina Nowiny podpisała umowę na wykonanie usług dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowiny oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny od 1 stycznia 2023 roku  do 31 grudnia 2023 roku.

Wykonawcą usługi j został „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. Wartość umowy wynosi: 2.494.000,00 zł brutto.

Zakres rodzaju odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania:

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

segregowane odpady komunalne (z wyłączeniem bioodpadów),

bioodpady (odpady spożywcze, kuchenne i ulegające biodegradacji),

– odpady zebrane podczas zbiórki obwoźnej z terenu Gminy w okresie  wiosennym i jesiennym (teren wszystkich osiedli i sołectw) obejmujący zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów.

Przedmiot umowy obejmuje usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowiny, oraz zagospodarowania odebranych odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z określonymi przepisami prawa w tym zakresie.

Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz organizację i przeprowadzenie dwa razy w trakcie trwania umowy zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów komunalnych niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu  gminy Nowiny. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego świadczenia.

Poprzednie Żywa Biblioteka w Nowinach

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących