Szukaj

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

W Urzędzie Gminy Nowiny działa punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Został on utworzony na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy Nowiny  i czynny jest w dniach:

 • poniedziałek – wtorek w godzinach 7:15-15:00

Istnieje możliwość rezerwacji terminu pod numerem telefonu: (41) 347 50 62

W ramach działalności punktu  można uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, a także przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

W Programie Czyste Powietrze dofinansowywane są przedsięwzięcia takie jak: wymiana źródła ciepła, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna, ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie nieprzekraczającym 100 000 zł rocznie.

Wyróżniamy 3 poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony oraz najwyższy:

 • Poziom podstawowy – gdy dochód wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł
 • Poziom podwyższony – gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty:
 1. a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 2. b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • Poziom najwyższy – gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty:
 1. a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 2. b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania  w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Gminy Nowiny powinni zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach.

Do złożenia wniosku w Programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 1. Dane osobowe właściciela /wszystkich współwłaścicieli nieruchomości
 2. Dane osobowe współmałżonka/współmałżonki
 3. Numer Księgi Wieczystej (w przypadku gdy dla danego budynku/lokalu nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności)
 4. Adres budynku,
 5. Numer działki
 6. Rok wystąpienia o zgodę na budowę
 7. Powierzchnia całkowita budynku w metrach kwadratowych
 8. Zaświadczenie o wysokości dochodów (podwyższony, najwyższy poziom dofinansowania), roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód
 9. Dokumenty określające dochód wnioskodawcy np. Ostatni rozliczony PIT (podstawowy poziom dofinansowania),
 10. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku/lokalu mieszkalnym w którym ma być realizowane przedsięwzięcie – powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
 11. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba hektarów przeliczeniowych

 

 

Do złożenia wniosku o wypłatę do programu CZYSTE POWIETRZE niezbędne są:

 

 1. Wniosek o dofinansowanie
 2. Nr rachunku bankowego
 3. Nr umowy o dofinansowanie
 4. Kopie faktury/faktur dotyczących inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie
 5. Kopie potwierdzenia/potwierdzeń przelewów faktur z pkt. 4 / lub z adnotacją na fakturach „zapłacono gotówką”
 6. Kopie protokołu/protokołów odbioru dotyczących inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie na wzorze dostępnym w Programie Czyste powietrze
 7. Kopię protokołu złomowania starego kotła w przypadku wymiany kotła
 8. Kopię „karty wyrobu” o ile dotyczy
 9. Kopię „etykiety energetycznej” o ile dotyczy
 10. Zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego u Beneficjenta – dotyczy instalacji fotowoltaicznej

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej  czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wfos.com.pl

Przydatne linki:

Podstawowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/ https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Portal beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

Wymagana dokumentacja: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-wfosigw

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie: https://lista-zum.ios.edu.pl/#

 

 

 

Dane dotyczące realizacji Programu “Czyste Powietrze” na terenie Gminy Nowiny

W ramach podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Nowiny, Urząd Gminy Nowiny udostępnia dane dotyczące liczby złożonych wniosków o dofinansowanie według stanu na dzień 07.10.2022 r.

Wyżej wskazane dane przedstawiono w tabeli.

Program „Czyste Powietrze” na terenie Nowiny

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

275

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

137

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

 

 

Poprzednie Miniatura Historii – proces tworzenia, część pierwsza

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących