Szukaj
  1. Terminy składania deklaracji na podatek od nieruchomości

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu (już w trakcie trwania roku podatkowego), deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Osoby prawne płacą podatek od nieruchomości za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych tj. do 15 dnia miesiąca, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku.

  1. Terminy składania deklaracji na podatek rolny

Osoby prawne są zobowiązane złożyć deklarację na podatek rolny do 15 stycznia danego roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania.

Podatek rolny należy wpłacać w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca – pierwsza rata;  15 maja – druga rata;  15 września – trzecia rata;   15 listopada – czwarta rata.

  1. Terminy składania deklaracji na podatek leśny

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w ciągu 14 dni od momentu jego powstania.

Osoby prawne, w tym i jednostki organizacyjne oraz spółki, które nie posiadają osobowości prawnej, płacą za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca.

  1. Terminy składania wniosków w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Na podstawie uchwały nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Nowiny, mali i średni przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości jeżeli na terenie Gminy Nowiny poniosą udokumentowane nakłady finansowe na budowę nowych budynków lub budowli.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie przywołanej wyżej uchwały są zobowiązani do złożenia do 31 stycznia każdego roku podatkowego dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 pkt 5-8 uchwały pod rygorem utraty zwolnienia oraz zwrotu całej kwoty podatku za okres objęty zwolnieniem.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny nr RG-XXIX/318/20 z dnia 30 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2020 r. poz. 4432, 4667) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzono obniżoną o 50% stawkę podatku od nieruchomości dla budynków związanych z gastronomią, hotelarstwem i fitness.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają lub chcą skorzystać z preferencyjnej stawki podatku są zobowiązani do złożenia do 31 stycznia każdego roku podatkowego dokumentów wymienionych w § 1 ust 5 przywołanej wyżej uchwały.

  1. Wymiar podatku na rok 2022

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych jest corocznie ustalany w drodze decyzji wymiarowej. Podstawą naliczenia podatku są składane przez Państwa informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o gruntach oraz informacje o lasach. Należy podkreślić, że osoby fizyczne składają poszczególne informacje podatkowe w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku np.: 

– zakup nieruchomości, 

– otrzymanie nieruchomości w drodze spadkobrania lub darowizny,

– zajęcie budynków,  gruntów lub ich części na działalność gospodarczą, 

– zmiana klasyfikacji gruntów z gruntów rolnych lub leśnych na tereny mieszkaniowe.

Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanego budynku lub budowli powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Informujemy, że żadna zmiana w ewidencji podatkowej Urzędu Gminy nie następuje „automatycznie”, w tym w szczególności zakup/darowizna nieruchomości (notariusz nie złoży za Państwa formularzy podatkowych), zmiana adresu zamieszkania itd.

Decyzje zostaną dostarczone za pośrednictwem sołtysów/inkasentów oraz Poczty Polskiej. Decyzja wydana na nieruchomość, która stanowi współwłasność, w tym współwłasność małżeńską, jest adresowana do wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli otrzymają Państwo decyzję w terminie krótszym niż 14 dni do terminu płatności I raty, wtedy podatek płatny jest w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zamieszczonych w decyzji należy niezwłocznie zgłosić się do Urzędu Gminy wraz z dokumentami uzasadniającymi dokonanie zmiany i wypełnić właściwy formularz informacji podatkowej.

Jeżeli podatnicy nie dopełnią ciążących na nich obowiązków, Urząd Gminy będzie sukcesywnie wzywał do ich wypełnienia, a w przypadku braku odpowiedzi stosowane będą kary porządkowe do wysokości 3000 zł, zawiadomienia do Urzędów Skarbowych o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej oraz będą wszczynane postępowania kontrolne i podatkowe.

  1. Podatek od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportowych mają obowiązek:

– składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

– odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Podatnikami podatku od środków transportowych są:

– osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych,

– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – jeśli mają zarejestrowany środek transportowy,

– posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

  1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

b) do dnia 15 września danego roku – II rata,

2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

  1. Opłata za odpady komunalne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest na podstawie art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz 888) oraz Uchwały nr RG-XXIX/316/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30.11.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty i wnoszona bez wezwania. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty.

Zgodnie z Art. 6m pkt 1d wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Osoby chcące skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania odpadów komunalnych, również powinni zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Nowiny.

  1. Terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6m pkt 2 w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jeżeli podatnicy nie dopełnią ciążących na nich obowiązków Urząd Gminy będzie sukcesywnie wzywał do ich wypełnienia, a w przypadku braku odpowiedzi stosowane będą kary porządkowe oraz wszczynane będą kontrole.

 

Poprzednie Niskie stawki podatku od środków transportowych

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących