Szukaj

ZAPRASZAMY do Gminy Nowiny przedsiębiorców posiadających środki transportowe podlegające opodatkowaniu. Oferujemy bardzo niskie stawki podatku.

Na terenie Gminy Nowiny w roku podatkowym 2022 obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r.  Nr RG-IV/18/18 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku, poz. 4215. Uchwała Rady Gminy nie została zmieniona – obowiązywać będzie także w roku 2022.

Jeśli chcecie  Państwo być naszymi podatnikami wystarczy:

  • mieć miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedzibę firmy (osoby prawne) na terenie Gminy Nowiny oraz
  • złożyć do tutejszego Urzędu Gminy deklarację DT-1 wraz z załącznikami

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019., poz. 1170 ) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są :

  • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1,
  • odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności,
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek bankowy Gminy Nowiny.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W Gminie Nowiny pomimo wzrostu stawek maksymalnych, kolejny rok nie podwyższono stawek podatku od środków transportowych. Od wielu lat są one utrzymywane na niskim poziomie, zbliżonym do poziomu stawek minimalnych określanych przez Ministra Finansów. W zestawieniu ze stawkami obowiązującymi w gminach ościennych, stawki obowiązujące na ternie Gminy Nowiny wyróżniają się wielką konkurencyjnością i atrakcyjnością.

Poprzednie Zwrot podatku akcyzowego

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących