Szukaj

Informacja o sprzedaży końcowej węgla

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe prowadzonego przez gminy, Gmina Nowiny informuję, że od 08 maja 2023 r. uruchomiona została sprzedaż końcowa węgla sprowadzonego w ramach preferencyjnej ceny zakupu.

Wprowadzone w ustawie zmiany zakładają, że sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

 

Wydłużony został okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla, co oznacza że, mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca 2023 r. na węgiel pozostały w gminie, Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r. co pozwoli na wyprzedanie posiadanych przez gminy zasobów węgla.

 

Zniesienie istniejącego dotychczas limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej (3 tony) przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy możliwy jest również zakup węgla przez osobę z terenu innej gminy lub w innej gminie, o ile wnioskodawca jest uprawniony do dodatku węglowego. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego.

 

Nowy nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową rozpocznie się 8 maja 2023 r. i zakończy nie później niż 30 czerwca 2023 r. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Wnioski na sprzedaż końcową węgla będzie można składać na dotychczasowych zasadach.

 

Cena węgla pozostaje bez zmian i wynosi 1950,00 zł brutto za tonę bez względu na sortyment.

 

Wpłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonać na konto nr:

Bank Spółdzielczy w Kielcach, Oddział w Chęcinach, Filia w Nowiny

08849300040040042921600271

wskazując w tytule wpłaty imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z dopiskiem „zapłata za paliwo stałe”.

 

Po dokonaniu wpłaty gotówkowej i otrzymaniu dowodu wpłaty, należy udać się do siedziby Urzędu Gminy Nowiny, gdzie upoważniony pracownik wystawi wnioskodawcy fakturę VAT. Faktura będzie podstawą odbioru paliwa stałego z miejsca jego składowania. Termin odbioru zakupionego paliwa stałego z miejsca jego składowania należy uzgodnić z podmiotem odpowiedzialnym za jego dystrybucję.

 

Dystrybucja paliwa stałego realizowana będzie przez podmioty, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy, tj:

1) P.H.U.T. „PIOGRES” Piotr Mochocki, Nowiny ul. Składowa 2, 26-52 Nowiny.

2) Skład Opału „WĘGLO-MAX” Kuta Tomasz, Trzcianki 60, 26-52 Nowiny.

Paliwa stałe będą wydawane od poniedziałku do piątku w godzinach 800– 1600 i w sobotę w godzinach 800– 1300.

Wydanie paliwa stałego, jak i jego odbiór przez podmiot uprawniony potwierdzone będzie każdorazowo oświadczeniem nabywcy, wskazującym na datę odbioru paliwa stałego wraz z jego ilością i podpisanym przez odbiorcę.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

41 3475000, 41 3475061, 41 3475070

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej można złożyć:

  • na piśmie osobiście w Biurze Obsługi Klienta w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Nowiny,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy wegiel@nowiny.com.pl (wniosek opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym. )
  • za pomocą platformy ePUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą platformy, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Podpisanie wniosku za pomocą profilu zaufanego można wykonać na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/

Przesłanie wniosku przez platformę ePUAP można zrealizować na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Udostępniony poniżej plik wniosku należy pobrać, uzupełnić i podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Następnie przy pomocy platformy ePUAP wysłać jako załącznik do formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Formularz (WORD)

Formularz (PDF)

Poprzednie Nowiny ponownie liderem

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących