Szukaj

Budżet gminy Nowiny na 2023 r. został przyjęty. – W tych trudnych czasach cieszę się, że mamy budżet pozwalający na stabilne zarządzanie gminą. Pomimo rosnących wydatków, niezależnych od nas, zdołaliśmy wygospodarować środki na realizację inwestycji – podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

 Dochody zostały zaplanowane w wysokości 71 mln zł, a wydatki w wysokości 80 mln zł. – Różnice pomiędzy wysokością wydatków a dochodów planujemy pokryć kredytem, który w całości zostanie przeznaczony na wydatki inwestycyjne. Warto tutaj podkreślić, że od 2015 roku w sumie zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę 107 mln zł, z czego 26 mln zł to uzyskane dofinansowanie z zewnątrz. Zaciągniecie w tym czasie kredytu pozwoliło na zrealizowanie tych inwestycji. To, m.in. budowa dróg, miasteczka ruchu drogowego, rozbudowa GOK, wymiana oświetlenia ulicznego w całej gminie czy tez modernizacja placów zabaw – wylicza wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Budżet gminy Nowiny na 2023 rok

Największe dochody budżetu gminy to podatek od nieruchomości – 20 mln zł od osób prawnych i 1,9 mln zł od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym – odpowiednio: 7,7 mln zł i 4,7 mln zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały na poziomie 4,3 mln zł. Subwencja ogólna, w całości przeznaczana na finansowanie oświaty wyniesie  15,2 mln zł, co zaspokaja jedynie połowę kosztów ponoszonych na oświatę. To właśnie oświata stanowi największy wydatek gminy – 31 mln zł. To aż 47,3% wszystkich wydatków bieżących. Do największych wydatków należą także zadania z zakresu transportu i łączności – 10 mln zło oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – niemal 8 mln zł.

Inwestycje w 2023 roku

Dotacje na realizację inwestycji wyniosą 5,8 mln zł. Będą to:

 • budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala,
 • budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala,
 • budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej
 • monitoring osiedla Nowiny
 • zagospodarowanie skweru w Nowinach
 • zagospodarowanie placu handlowego
 • budowa Izby Pamięci

Wartość zadań inwestycyjnych rocznych wyniesie 567 tys. zł, z czego dofinansowanie: 361 tys. zł, a kredyt 198 tys. zł. Będą to:

 • Budowa sieci wodociągowych grup inicjatywnych
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych
 • Wykonanie projektu budowy drogi gminnej na działce nr ew. 476/4 w Zgórsku;
 • Wykonanie bramy przesuwnej wjazdowej na teren OSP w Szewcach

Wartość zakupów inwestycyjnych rocznych to kwota 472 tys. zł (kredyt: 442 tys. zł):

 • Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w msc. Kowala
 • Zakup gruntów pod drogę dz. 533/201 w msc. Nowiny
 • Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w msc. Szewce

Na zadania wieloletnie gmina Nowiny w 2023 r. przeznaczy ponad 12 mln zł. Ich łączna wartość to ponad 30,5 mln zł.

Inwestycje drogowe to kwota 8,3 mln zł w tym roku, a ogółem: 24,4 mln zł. Uzyskane dofinansowanie to 2,2 mln zł, a kredyt 6 mln zł:

 • Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w Nowinach
 • Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w Kowali,
 • Przebudowa drogi gminnej (ul. Turkusowa) w Kowali,
 • Przebudowa drogi gminnej – ul. Marmurowa w Szewcach,
 • Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie Trzcianek,
 • Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ew. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w Szewcach
 • Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka, na działce nr ewid. 51/4,
 • Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Słonecznej w Zgórsku,
 • Wykonanie projektu budowy drogi gminnej na działce nr ew. 476/4 w Zgórsku

W zakresie oświetlenia w 2023 r. w budżecie znalazły się:

 • Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w Kowali,
 • Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Turkusowa) w Kowali,
 • Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w Trzciankach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24

na kwotę 515 tys. zł (łącznie 1 mln zł), z czego dofinansowanie wyniesie 120 tys. zł, a kredyt 395 tys. zł.

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce ma się ku końcowi. Na rok 2023 r. przeznaczono na ten cel 294 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 250 tys. zł, a kredyt 44 tys. łączna wartość tej inwestycji to 589 tys. zł.

Na wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w Zgórsku przeznaczone zostanie 40 tys. zł w 2023 r., a wartość całkowita inwestycji wyniesie ponad 500 tys. zł. Tegoroczne wydatki zostaną poniesione z kredytu.

Fundusz solecki i obywatelski

Każdego roku określone środki przeznaczane są do dyspozycji mieszkańców. Podczas zebrań sołeckich decydują oni o tym, na co zostaną przeznaczone. W 2023 r. to łącznie kwota 381 tys. zł dla funduszu sołeckiego i 188 tys. zł dla funduszu obywatelskiego.

Bolechowice:

 • Remont wiaty scenicznej na terenie ZPO w Bolechowicach
 • Zakup i montaż podwójnego lustra drogowego

Kowala:

 • Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w msc. Kowala
 • Doposażenie zespołu KGW “Kowalanki”
 • Doposażenie jednostki OSP w Kowali

Szewce-Zawada:

 • Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w msc. Szewce
 • Doposażenie w sprzęt OSP w Szewcach
 • Wykonanie bramy przesuwnej wjazdowej na teren OSP w Szewcach

Wola Murowana:

 • Organizacja imprez kulturalno-sportowych, festynów
 • Doposażenie placu zabaw w Woli Murowanej
 • Doposażenie ZPO w Bolechowicach
 • Doposażenie zespołu “Bolechowiczanie”
 • Doposażenie garaży OSP w Woli Murowanej

Zgórsko-Zagrody:

 • Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko
 • Remont nawierzchni drogi gminnej na działce nr ew. 468 w m. Zgórsko
 • Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko
 • Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa
 • Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa
 • Doposażenie w sprzęt OSP w Szewcach

Trzcianki:

 • Zakup i montaż elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej
 • Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców

Słowik:

 • Remont nawierzchni drogi gminnej, ul. Markowizna do posesji nr 4, 6, 10 w m. Słowik

Sitkówka:

 • Doposażenie placu zabaw w “domek dla dzieci”
 • Zakup roślin do nasadzeń pyłoochronnych
 • Organizacja zajęć sportowo-kulturalnych dla mieszkańców
 • Zakup i montaż kamery obrotowej

Nowiny:

 • Zakup ubrań dla członków Chóru Nowina
 • Doposażenie Żłobka w Nowinach
 • Wykonanie tężni na terenie gminy
 • Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w Nowinach
 • Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Nowinach

Dyskusja o budżecie

Przedstawiciel klubu radnych Wspólne Dobro Marcin Wojcieszyński  przeczytał stanowisko klubu ws. Budżetu. Do uwag odniósł się wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Rosnące wydatki bieżące które nie są zależne ode mnie,  spowodowane rosnącymi kosztami energii, kosztami osobowymi, kosztami pracowniczymi przekładają się na wysokość kosztów bieżących i na to wpływu nie mamy. Państwo Radni z klubu usiłujecie krytykować ten projekt budżetu, natomiast nie przedstawiacie żadnych propozycji, nie ma z waszej strony konstruktywnego wniosku. Z jednej strony mówi Pan o wzroście kosztów bieżących, ale miesiąc temu na sesji listopadowej głosowaliście przeciwko podwyżce podatków od nieruchomości. Wydatki bieżące rosną, a podatki są dochodem, który gmina powinna uzyskiwać. Podatki w gminie Morawica, na którą się pan powołuje wzrosły ponad 20 %, natomiast u nas o 8 %. Nie podnieśliśmy ich nawet o wysokość inflacji, która na ta chwilę wynosi 17%. Należy być konsekwentnym – jeżeli mówicie Państwo, że nie podnosimy dochodów, to nie oczekujcie cudów w budżecie gminy. Nie przedstawiliście żadnych konkretnych rozwiązań, wniosków ani propozycji, z czego należy zrezygnować, a na co przeznaczyć pieniądze – wyjaśniał wójt.

Wójt odniósł się także do kwestii rosnących wydatków bieżących. – W 2022 r. 5,7 mln zł wydaliśmy na usunięcie składowiska odpadów niebezpiecznych, zamiast na inwestycje. Wydatki na oświatę rosną nie dlatego, że taka jest moja wola – to decyzje polityczne np. o podwyżkach dla nauczycieli, a subwencja nie rośnie dokładnie o tyle samo procent o ile wzrosły wynagrodzenia dla nauczycieli. Dzisiaj subwencja oświatowa nie pokrywa nawet wynagrodzeń nauczycieli w tej gminie. Oświata pokrywa 48% całości wydatków bieżących. Gdybyśmy uzyskiwali odpowiednią wysokość subwencji oświatowej to mielibyśmy pieniądze na inwestycje i inne wydatki – mówił.

W ostatnich latach gmina Nowiny jest pomijana w rozdziale środków dotacji krajowych, tj. Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego były 4 nabory. Gmina uzyskała dofinansowanie tylko w pierwszym, przy okazji wyborów prezydenckich, gdyż uzyskała je wówczas każda gmina. Była to kwota 900 000 zł, chociaż wnioskowano o dużo więcej. W ramach programu Polski Ład odbyły się 2 nabory, gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 4 750 000 zł na budowę dróg w Kowali, chociaż złożone wnioski opiewały na kwotę około 17 mln złotych. Pozostałe wnioski zostały nie uwzględnione. W ostatnim wniosku, z powodu naszego niedopatrzenia, błędu aplikacji Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek został złożony 10 dni przed terminem bez kontrasygnaty skarbnik. Aplikacja to zaakceptowała, czego nie powinna zrobić. Nikt z Banku Gospodarstwa Krajowego nie poinformował o takim braku formalnym. Z tego powodu nie uzyskaliśmy żadnego dofinansowania, chociaż złożyliśmy 3 wnioski. Sąsiednie gminy Piekoszów, Morawica, Chęciny uzyskiwały dofinansowanie  w ramach każdego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach każdego naboru na Polski Ład. Od 2020 roku nie ma żadnego naboru na dotacje unijne, nie ruszyły żadne nabory w ramach Polski Wschodniej czy też innych funduszy unijnych.

Wysokość dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury jest wynikiem konieczności utrzymania basenu. Postanowiliśmy już teraz zrobić coroczną przerwę techniczną i zamknąć basen na cały styczeń, aż do ferii zimowych. Z racji wysokich kosztów ogrzewania, które w okresie zimy są najwyższe, liczymy w związku z tym na oszczędności. Koszty gazu i energii elektrycznej są dużo wyższe niż w 2022, koszty gazu wzrosną trzykrotnie.

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy radni. Za budżetem na rok 2023 opowiedzieli się: Zbigniew Pyk, Renata Posłowska, Piotr Piotrowicz, Edyta Giemza, Renata Krzysiek-Nowakowska, Roman Topór, Tadeusz Kucharczyk, Krzysztof Seweryn, Marian Wilk. Przeciwko byli: Krystian Bartkiewicz, Artur Podczasiak, Halina Musiał, Sylwester Bętkowski, Marcin Wojcieszyński. – Chciałem podziękować wszystkim którzy głosowali za przyjęciem budżetu. To jest dla nas osób, które nad tym budżetem pracują bardzo ważne. Dziękuję pani Skarbnik, pracownikom referatu finansów, urzędnikom, kierownikom, dyrektorom za prace nad tym budżetem. Państwa negatywne głosowanie nad budżetem na kolejny rok mnie rozczarowuje, ponieważ nie pokazujecie Państwo żadnych rozwiązań, wniosków które należy wziąć przy pracach budżetowych. Nie macie nic do zaproponowania, macie tylko oczekiwania – mówił po głosowaniu wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Pan radny Wojcieszyński po raz kolejny głosuje przeciwko budżetowi, podczas gdy w Bolechowicach realizowana jest droga za duże pieniądze. Gdyby nie pana upór w 2018 roku i głosowanie przeciwko budżetowi wraz z Pana kolegami i koleżankami, to pewnie droga w Bolechowicach była by wcześniej skończona i mieszkańcy byliby zadowoleni. To Pan zablokował budowę drogi w Bolechowicach oraz budowę drogi w Woli Murowanej, kiedy były na ten cel przeznaczone środki z powiatu kieleckiego. Szkoła w Bolechowicach została poddana termomodernizacji oraz  rozbudowana. Zagospodarowano poddasze, wykonano windę, boisko wielofunkcyjne oraz wiatę grillową. Zrobiono także oświetlenie uliczne. To Pan głosował wtedy przeciwko. I teraz znów Pan głosuje przeciwko, tylko na szczęście nie ma Pan większości, aby zablokować po raz kolejny rozwój w tej gminie – wyliczał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Wójt dodał, że Pani Halina Musiał również wnioskuje o różne inwestycje na Trzciankach, cały czas twierdząc że na Trzciankach nic się nie robi. – W tej chwili robimy 200 metrów drogi za milion złotych, to najdroższa droga w historii tej gminy. To nie jest jedyna inwestycja realizowana w Trzciankach, a Pani Musiał głosuje przeciwko budżetowi gminy Nowiny, w którym uwzględnione zostały inwestycje w Trzciankach – podkreślał wójt.

Po raz kolejny przeciwko budżetowi zagłosował Pan Sylwester Bentkowski. – Przypomnę że Kowala w ostatnich latach najwięcej otrzymała ze wszystkich miejscowości gminy. Wykonane zostały takie prace jak: wymiana całkowita  wodociągu w całej Kowali, dzięki współpracy gminy z Wodociągami Kieleckimi mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów przyłączy wodociągowych, bo zostały one zrealizowane w ramach projektu. Wzdłuż głównej drogi powiatowej została wykonana wymiana chodnika oraz wymiana drogi, wraz z powiatem kieleckim została wykonana ulica Brzezińska. Wykonano wymianę oświetlenia ulicznego w całej Kowali, z budżetu gminy wykonywane były także sieci wodno-kanalizacyjne na działkach, na których mieszkańcy się budują. Aktualnie w Kowali realizowana jest budowa dróg oraz oświetlenia. Została przeprowadzona termomodernizacja szkoły w Kowali w ramach projektu, z którego gmina dostała dofinansowanie. Wymieniono stolarkę okienną, zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne, zbudowano boisko wielofunkcyjne, zbudowano wiatę sceniczną oraz parking (projekt wykonany przez gminę). W remizie wymieniono posadzki, bramy garażowe oraz zakupiono w 2015 r. samochód ciężki – wyliczał wójt.

Na terenie Nowin, również zrealizowano wiele inwestycji, a radni Artur Podczasiak i Krystian Bartkiewicz konsekwentnie głosują przeciwko budżetowi. To z budżetu gminy wykonano inwestycję polegającą na budowie kotłowni osiedlowej za kwotę 8 mln złotych. To w Nowinach także został wybudowany Gminny Ośrodek Kultury, nowoczesny stadion sportowy czy wymienione oświetlenie uliczne. Wykonany został projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Białe Zagłębie z Przemysłową. Wniosek został złożony przez powiat kielecki i jeśli dostaniemy dofinansowanie będziemy w przyszłym roku realizować ten projekt. Został wykonany także  projekt miejsc parkingowych pod pawilonami na ulicy Białe Zagłębie. W budżecie gminy na 2023 r. znajdują się takie pozycje jak zagospodarowanie skweru naprzeciwko przychodni czy instalacja monitoringu na osiedlu.

– Państwo głosujecie po raz kolejny przeciwko, nie dając żadnych propozycji, wniosków czy argumentów. Dziękuję jeszcze raz wszystkim radnym, którzy rozumieją sytuację gminy, rozumieją sytuację gospodarczą, w jakiej się znajdujemy i mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli realizować te plany. Wiem także, że dużymi krokami zbliżają się wybory i z tego względu wynik głosowania jest taki a nie inny – dodał na zakończenie wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Budżet Gminy Nowiny na 2023 r. prezentacja

 

 

 

Poprzednie 50 lat gminy Nowiny!

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących