Szukaj

Gmina Nowiny liczy 50 lat. 1 stycznia 1973 roku  zreformowano podstawowy szczebel administracji, znosząc gromady i osiedla oraz przywracając gminy. W miejsce 4315 gromad utworzono 2365 gmin, zaś z 53 osiedli 16 nadano prawa miejskie, 8 włączono do sąsiednich miast, a 29 zaliczono do wsi.

 Historia naszej gminy rozpoczęła się przed wieloma wiekami. Przez ten czas przeszła wiele podziałów administracyjnych.

Zmiany administracyjne na przestrzeni lat

Pierwsze wzmianki o osadnictwie na terenach obecnej Gminy Nowiny pojawiły się już w czasach średniowiecznych. Przez kilkaset lat, aż do XX wieku obecny tereny gminy należał administracyjnie do powiatu chęcińskiego. Po 1809 r. teren późniejszej gminy Chęciny został włączony do Księstwa Warszawskiego, a administracyjnie należał do Departamentu Krakowskiego z siedzibą w Kielcach, powiatu kieleckiego. Na mocy rozporządzenia namiestnika Królestwa Polskiego z 1816 roku, terytorium kraju podzielono na osiem województw, których granice w zasadzie pokrywały się z granicami dawnych departamentów, składających się z obwodów obejmujących dwa, trzy powiaty. gmina Chęciny weszła w skład powiatu i obwodu kieleckiego.

W 1837 r. województwa zastąpione zostały przez gubernie. Osady znajdujące się w obecnej gminie Sitkówka-Nowiny w 1841 r. znalazły się najpierw w guberni krakowskiej, a następnie kieleckiej. Po kolejnej reformie administracyjnej w 1845 r. zmniejszającej liczbę guberni, połączono gubernie sandomierską i kielecką, tworząc gubernię radomską z siedzibą w Radomiu. Po powstaniu styczniowym doszło do kolejnych zmian w administracji kraju, w wyniku czego Chęciny znalazły się w powiecie kieleckim, guberni kieleckiej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości utrzymano utworzone przez państwa walczące w czasie wojny okręgi, które zmieniły nazwę na powiaty. Od 1919 r. w powiecie kieleckim było 19 gmin wiejskich i dwie miejskie Chęciny i Kielce. Gmina miejska Chęciny, obejmująca miasto oraz przedmieścia: Dobrzączka, Panek, Sitkówka, Zatropie i Zelejowa, weszła w skład gminy Korzecko obejmującej wsie: Bolechowice, Mosty, Podzamcze, Polichno, Radkowice, Skiby, Starochęciny, Szewce, Tokarnię, Wolicę, Zawadę, Zgórsko.

Po drugiej wojnie światowej zlikwidowano dotychczasowy samorząd terytorialny. W 1954 r. dokonano zamiany podstawowej jednostki podziału terytorialnego, jaką była dotychczas gmina na gromadę. Tereny gminy znajdowały się w granicach gromady Zagrody (od 31 XII 1961 jako gromada Sitkówka) z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Zagrodach, która utworzona została na mocy uchwały nr 13c/54 WRN w Kielcach z dnia 29 września 1954 r. W jej skład weszły obszary dotychczasowych gromad Zagrody i Szewce oraz miejscowość Słowik z dotychczasowej gromady Zalesie (ze zniesionej gminy Zgórsko), stacja kolejowa Sitkówka, osada letniskowa Słowik – Willa i przystanek kolejowy Słowik (z gromady Posłowice). Następnie z dniem 31 grudnia 1961 r. do gromady przyłączono wieś Kowala (ze zniesionej gromady Bilcza), osadę młyńską Sitkowieckie Nowiny (z gromady Chęciny). Z gromady Zagrody wyłączono natomiast wsie Szewce i Zawada włączając je do gromady Chęciny; wieś Słowik Zalesie włączono do gromady Białogon. Z dniem 21grudnia 1961 r. utworzono gromadę Sitkówka z siedzibą GRN w Sitkówce, co miało związek z przeniesieniem siedziby gromady Zagrody z Zagród do Sitkówki i przemianowaniem jednostki na gromada Sitkówka.

W dniu 31 grudnia 1964 r. nazwę gromady Sitkówka zmieniono na gromada Sitkówka – Nowiny. W 1965 roku gromada miała 27 członków gromadzkiej rady narodowej. W niedługim czasie zmniejszono ilość gromad poprzez łączenie mniejszych w większe, a z dniem 1 stycznia 1973 r. ostatecznie je zlikwidowano zastępując je gminą Sitkówka – Nowiny. Na początku lat osiemdziesiątych odłączono od gminy i przyłączono do Kielc część miejscowości Sitkówka-Nowiny.

W roku 1981 wydzielono z Sitkówki – Nowiny część północną i przyłączono ją do Kielc. Pozostała część osady nosząca nazwę Sitkówka – Nowiny znalazła się w granicach gminy o tej samej nazwie. W 2012 r. zmieniono urzędowo nazwę osady na Sitkówka.

Z kolei w 1996 r. odłączono od gminy Chęciny, a przyłączono do gminy Sitkówka-Nowiny miejscowość Bolechowice. Aktualnie w jej skład wchodzą następujące sołectwa: Bolechowice, Kowala, Szewce – Zawada, Wola Murowana, Zgórsko – Zagrody oraz miejscowości Słowik, Trzcianki, Sitkówka i Nowiny.

W roku 2012 zmieniono urzędowo nazwę miejscowości na Nowiny, jednocześnie zmieniając typ jednostki osadniczej z osiedla na wieś.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. gmina zmieniła nazwę. Nowiny – tak oficjalnie nazywa się nasza gmina.

Poprzednie Przerwa świąteczna w parku wodnym i na siłowni

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących