Szukaj

– Budżet gminy został opracowany w oparciu o dane z 2020 r., na poziomie wykonania. Pomimo optymistycznych założeń Ministerstwa Finansów przewidujących wzrost dochodów w 2021 r., warto mieć świadomość, ze sytuacja gospodarcza jest na tyle niestabilna i nieprzewidywalna, że nie można pozwolić sobie na nadmierny optymizm. Dzięki zachowaniu dyscypliny finansowej, pomimo pandemii zdołaliśmy spiąć budżet 2020 r.  i śmiało możemy powiedzieć, że sytuacja finansowa gminy jest dobra – mówi Joanna Młynarczyk-Kusińska, skarbnik gminy. – Naszymi priorytetowymi działaniami w 2021 r. bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych oraz dowozu dzieci do szkół, pomoc społeczna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych oraz kontynuacja rozpoczętych inwestycji – dodaje.

Dochody budżetu

W roku 2021 dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości 65,5 mln zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 61,3 mln zł, a dochody majątkowe 4,2 mln zł. Głównym źródłem dochodów bieżących własnych w 2021 r. będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, podatek od nieruchomości. Zakłada się uzyskanie 17 mln zł wpływów od osób prawnych oraz 1,7 mln zł wpływów od osób fizycznych.

Znacznym dla budżetu źródłem dochodu są wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które przyjęto w kwocie 3,5 mln zł, jednakże należy mieć świadomość, że na skutek pandemii może zmniejszyć się ilość wydobytej kopaliny, a tym samym – dochody gminy z tego tytułu.
Bardzo istotnym źródłem dochodów gminy jest subwencja oświatowa. Kwota subwencji przyjęta została do budżetu w wysokości określonej przez Ministra Finansów, tj. w kwocie 11,3 mln zł.
Warto przy tym podkreślić, że gmina nie otrzymuje subwencji równoważącej z budżetu państwa.

Oprócz dochodów własnych i subwencji w budżecie gminy na 2021 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 11,2 zł oraz zadania własne gminy – 612 tys. zł.
Do dochodów majątkowych należy zaliczyć te, które zostają pozyskane w formie dotacji z tytułu realizacji inwestycji w kwocie 3,6 mln zł na zadania:

 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego
 • Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej
 • Rozbudowa budynku GOK ‘Perła” 2 154 854,68 zł.

Ponadto gmina pozyska 370 tys. zł z Między gminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Wydatki budżetu

Wydatki budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny zaplanowano w wysokości 66,5 mln zł, w tym na wydatki bieżące – 59,7 mln zł, zaś na wydatki majątkowe – 6,8 mln zł.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na oświatę i edukację – łącznie jest to kwota 23 mln zł, tj. 34,69 % wszystkich wydatków. Kwota ta jest o 1,2 mln zł wyższa niż planowana na początek 2020 roku.  Wydatki na oświatę i edukację są wyższe o 11,7 mln zł od kwoty otrzymanej subwencji oświatowej. Oznacza to, że kwota ta musi być pokryta z dochodów własnych gminy.

Wydatki GOPS na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny,  które wyniosą łącznie w 2021 roku kwotę 14,4 mln zł, co stanowi około 21,64% całego budżetu. Na zadania zlecone Gmina otrzymuje dotacje w kwocie 11,1 mln zł.

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7,3 mln zł (11,08 % wszystkich wydatków).

Wydatki na transport i łączność, w tym drogi publiczne w 2021 roku wyniosą 4,9 mln zł, co stanowi ok. 7,44% całego budżetu. Gmina finansuje lokalny transport zbiorowy organizowany przez Miasto Kielce w kwocie ponad 700 tys. zł, a ponadto zaplanowała kwotę 100 tys. zł na funkcjonowanie bezpłatnej gminnej linii komunikacji publicznej.

Gmina zobowiązana jest do odprowadzenia części dochodów własnych do budżetu państwa wpłatę do budżetu państwa kwoty 2,3 mln zł. Kwota ta została wyliczona przez Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów, przyjmując za podstawę górne stawki podatków, bez zwolnień, odroczeń oraz umorzeń.

Najważniejsze inwestycje

Na zadania inwestycyjne jednoroczne gmina wydatkuje 1 mln zł. Będą to m.in.: budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych, projekt przebudowy skrzyżowania w m. Bolechowice, projekt przebudowy skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w Nowinach czy modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Letnia w Zgórsku.

Łączna wartość zaplanowanych wieloletnich zadań inwestycyjnych przekracza kwotę 31 mln zł, przy czym w roku 2021 zostaną one zrealizowane na kwotę ponad 5 mln zł. Najwięcej, bo aż 3,6 mln zł gmina przeznaczy na inwestycje drogowe. Będą to m.in.:

 • rozbudowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach,
 • przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • budowa układu komunikacyjnego (dróg ) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16,
 • przebudowa dróg gminnych w Szewcach, Nowinach, Zagrodach i Zgórsku.

Wraz z budową dróg w wielu miejscach zostanie wykonane tez oświetlenie uliczne. To m.in.: budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Szewcach, Kowali, Zgórsku, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowiny – ETAP IV czy wykonanie projektów budowy oświetlenia w Zgórsku i Trzciankach.
W roku 2021 rozpoczęta zostanie budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Szewcach. Na inwestycje w placówkach edukacyjnych gmina przeznaczy 125 tys. zł doposażając Przedszkole Samorządowe w Nowinach i budując wiatę sceniczną przy Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali.
Niemal poł miliona złotych kosztować będą inwestycje związane ze sportem i rekreacją, w tym na place zabaw – 145 tys. zł, pumptrack – 100 tys.  zł, boiska wielofunkcyjne – 70 tys. zł, siłownie – 24 tys. zł. Rozpoczęte zostaną także prace w celu zagospodarowania terenu w Zgórsku, tuż obok Domu Pomocy Społecznej – za kwotę 114 tys. zł.
Na ośrodki kultury przeznaczone zostanie ponad 100 tys. zł – na modernizację klubu Miniaturka oraz doposażenie świetlicy w Woli Murowanej.

Fundusz sołecki i obywatelski

W ramach funduszu soleckiego, o przeznaczeniu którego decydują sami mieszkańcy, rozdysponowane zostanie ponad 332 tys. zł:

SOŁECTWO BOLECHOWICE:

 • Wymiana ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym i montaż piłkochwytów
 • Zakup i montaż lustra dwustronnego przy wyjeździe ze szkoły
 • Modernizacja posadzki w remizie OSP Wola Murowana
 • Dofinansowanie do zespołu Bolechowiczanie

SOŁECTWO KOWALA:

 • Zakup namiotu z wyposażeniem meblowym dla OSP w Kowali
 • Zakup strojów ludowych dla KGW Kowalanki
 • Budowa wiaty scenicznej przy Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali- II Etap

SOŁECTWO ZGORSKO-ZAGRODY:

 • Oznakowanie poziome i pionowe skrzyżowania ul. Cichej i Słonecznej
 • Festyn kulturalny dla mieszkańców
 • Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98
 • Remont drogi gminnej ul. Letnia

SOLECTWO SZEWCE-ZAWADA:

 • Modernizacja siłowni w budynku świetlicy w m. Szewce
 • Organizacja imprezy integracyjnej
 • Wydanie monografii wsi Szewce i Zawady
 • Wykonanie projektu rewitalizacji działki nr ewid. 202, obręb geod. Szewce
 • Zakup garażu dla OSP w Szewcach
 • Doposażenie w sprzęt OSP w Szewcach
 • Doposażenie zespołu Ludowego KGW Szewczanki

SOŁECTWO WOLA MUROWANA:

 • Wykonanie instalacji monitoringu placu zabaw w m. Wola Murowana
 • Organizacja zajęć imprez kulturalnych oraz festynów
 • Modernizacja posadzki w remizie OSP Wola Murowana
 • Doposażenie ZPO w Bolechowicach
 • Zakup wyposażenia świetlicy w budynku remizy OSP
 • Zakup strojów ludowych dla zespołu Bolechowiczanie

Z kolei w ramach funduszu obywatelskiego zrealizowane zostaną zadania na łączną kwotę 162 tys. zł.

TRZCIANKI:

 • Działalność na rzecz seniorów
 • Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24
 • Wykonanie elementów odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni skrzyżowania dróg gminnych ul. Lechów i ul. Jodłowej w msc Trzcianki
 • Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłową, w msc. Trzcianki
 • Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłową, w msc. Trzcianki

SŁOWIK:

 • Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działkach od ul. Markowizna do posesji 2,4,6,8,10,12 w msc Słowik

SITKÓWKA:

 • Zakup budek dla jerzyków
 • Zakup kutych huśtawek ogrodowych dla dorosłych /2szt/
 • Wykonanie monitoringu fotowoltaicznego na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38
 • Modernizacja siłowni zewnętrznej na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38

NOWINY:

 • Działalność kulturalna na rzecz seniorów
 • Doposażenie chóru “Nowina”
 • Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Nowinach
 • Zakup koszy na śmieci przy ul. Białe Zagłębie i ul. Perłowej
 • Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny
 • Zagospodarowanie zieleni oddzielającej parking przy ul. Przemysłowej od ogródków działkowych
 • Wykonanie toru “pumptrack” w m. Nowiny

Dotacje

Współpraca gminy z instytucjami i różnymi organizacjami jest nieodzownym elementem jej rozwoju. Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 11,2 mln zł. To w głównej mierze zadania z zakresie pomocy społecznej i rodziny.
Gmina wspiera finansowo powiat kielecki. W 2021 r. przeznaczy 245 000,00 zł na rozbudowę dróg powiatowych w Szewcach, Zawadzie i Kowali. Ponad 700 tys. zł wyda na organizację transportu publicznego przez miasto Kielce, a 50 tys. – na odszkodowania w związku z budową ścieżki rowerowej, które przekaże województwu świętokrzyskiemu.
W obrębie gminy zostaną wsparte: Przychodnia Nowiny (zakup agregatu prądotwórczego), ZGKiM (przyłączenie remizy w Szewcach do sieci gazowniczej), oraz GOK Perła (przeciwdziałanie alkoholizmowi, organizacja imprez kulturalnych). Dwie ostatnie instytucje otrzymają też dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych. Otrzyma je również Biblioteka Publiczna.
Na pomoc finansową mogą liczyć również osoby prywatne. Kwota 120 tys. zł zostanie rozdysponowana na dofinansowanie wymiany pieców w gospodarstwach domowych.
Jak co roku, gmina ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W 2021 r. przeznaczy 520 tys. zł na wsparcie ich działań.

Zachęcamy do zapoznania się z budżetem gminy, zarówno w formie uchwały, jak i przystępnej dla wszystkich formie graficznej na stronie www.nowiny.budzetyjst.pl, gdzie mogą zapoznać się Państwo nie tylko z budżetem gminy, ale także z mapa najważniejszych inwestycji oraz wyliczyć, jaką część podatku mieszkańca gmina wydaje miesięcznie na realizację poszczególnych zadań.

Poprzednie Dawne Nowiny – rozstrzygnięcie konkursu

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących