Szukaj

Gmina Nowiny wystąpiła z wnioskiem do naboru realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022” – realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Gmina Nowina wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do edycji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w 2022 r. w którym zaplanowano, przy udziale minimum 18 asystentów osób niepełnosprawnych, zrealizować 10.800 godzin usług, realizacja usług potrwa od stycznia do grudnia 2022 r. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki  z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, w wysokości 432 000,00 zł

Osoby zainteresowane udziałem w programie winny złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, kartę zgłoszenia do programu według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do programu, wraz z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod niżej podane numery telefonu:

Osoby do kontaktu w sprawie programu:

Edyta Nowak – 41 347-56-75

Marcin Król – 41 347-56-71

Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2022

Plik do pobrania:

Zał_nr_8_Wzór_karty_zgłoszenia_do_Programu_AOON_-_edycja_2021

 

Poprzednie Czym jest dla mnie patriotyzm? Piotr Szczepanik

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących