Szukaj

W tym roku nieco wcześniej, bo już 30 maja, odbyła się sesja, podczas której radni mieli zdecydować o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium wójtowi gminy za poprzedni rok.

Po raz kolejny Raport o stanie gminy został przygotowany w syntetycznej i zrozumiałej wersji. – Ubiegłoroczny Raport spotkał się z  uznaniem nie tylko ze strony mieszkańców, ale także organizacji pozarządowych i fundacji związanych z ruchem samorządowym. Także w tym roku Raport trafił do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców, a jego skrócona wersja zostanie wykorzystana podczas spotkań z młodzieżą – wyjaśnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz. Po zaprezentowaniu Raportu o stanie gminy radni zagłosowali nad udzieleniem wotum zaufania. Za głosowało 11 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

Podczas sesji  rozpatrzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,  przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego gminy oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2021 rok. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, a także opiniami komisji stałych Rady Gminy radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, a następnie –  o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. – Jestem zaskoczony nie tyle udzieleniem mi absolutorium, co faktem, że tym razem radni byli jednomyślni. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2017 roku. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że w przyszłości również w innych sytuacjach uzyskam poparcie wszystkich radnych – podkreślał wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Udzielenie absolutorium to nie tylko sukces mój, ale także wszystkich moich współpracowników, którym chciałbym podziękować za codzienną pracę – dodał.

Poprzednie Zwierzakowy Dzień Dziecka

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących