Szukaj

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014-2020

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków oświatowych w Bolechowicach i Kowali na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

Wartość całkowita projektu

1 589 736,47 zł

Wartość kwalifikowana

1 388 596,62 zł

Wartość dofinansowania / EFRR /       – 60 %

1 180 307,13

Wartość wkładu własnego                    – 40 %

409 429,34

Okres realizacji projektu:

01.07.2017  –  30.09.2019

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Projekt został zaplanowany jako kompleksowa głęboka termomodernizacja 2 kompleksów budynków wchodzących w skład dwóch przedmiotowych placówek oświatowych. Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i został zaplanowany w oparciu o audyty energetyczne. Nastąpiło zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków oraz do przygotowania cieplej wody użytkowej. Realizatorem projektu była Gmina Sitkówka-Nowiny. Inwestycja wynikała z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Sitkówka-Nowiny.  W budynkach zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków obu placówek szkolnych wraz z halami sportowymi poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej), modernizacji centralnego ogrzewania, docieplenia dachu i wymiany stolarki okiennej.

Cele projektu są zbieżne z celami osi priorytetowej 3 dla priorytetu inwestycyjnego 4c – zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego.

Projekt zakładał następujące efekty:

  • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 183,89 tony równoważnika CO2/rok;
  • modernizację  energetyczną 2 budynków;
  • wykonanie 2 instalacji do  wytwarzania energii elektrycznej z OZE;
Poprzednie Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących