Szukaj

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014-2020

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Tytuł projektu

Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów.

Wartość całkowita projektu

2 953 112,85 zł

Wartość kwalifikowana

2 646 455,00 zł

Wartość dofinansowania / EFRR /       – 60 %

1 587 873,00 zł

Wartość wkładu własnego                    – 40 %

1 365 239,85 zł

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Przedmiotem projektu było wdrożenie solarnych systemów grzewczych (46 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (173 szt.) do produkcji energii elektrycznej w Gminach: Sitkówka-Nowiny (88 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 19 szt. kolektorów – solarnych systemów grzewczych do centralnej wody użytkowej)  oraz Piekoszów ( 85 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 27 szt. kolektorów). Docelowo efektem projektu jest:

  1. zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji;
  2. umożliwienie wytwarzania CWU na potrzeby gospodarstwa domowego;

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

  • powstanie 173 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,68MWe.
  • powstanie 46 szt. instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,20MWt
  • ograniczona zostanie emisja CO2 o 502,40 tony równoważnika CO2/rok
  • będzie produkowane rocznie 651,28 MWh  energii elektrycznej
  • będzie produkowane rocznie 119,36 MWt energii cieplnej

Projekt  w swej istocie wpisuje się w cele działania realizując politykę regionu w zakresie gospodarki niskoemisyjną oraz produkcji energii z OZE, podnosząc atrakcyjność woj. świętokrzyskiego w tym obszarze. Grupę docelową stanowili mieszkańcy gmin i województwa, pośrednio odczuwający pozytywny wpływ projektu dla najbliższego otoczenia. Projekt wpisuje się w realizację celów szczegółowych Osi priorytetowej nr 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA:

Poprzednie Rozwój żłobka gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących