Szukaj

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (ZIT KOF).

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Wartość całkowita i kwalifikowana projektu

1 297 929,41 zł

Wartość dofinansowania / EFRR /  – 85 %

1 103 240,00 zł

Wartość wkładu własnego                 – 15 %

194 689,41 zł

Okres realizacji projektu:

01.07.2017 – 30.06.2018

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Projekt zakładał kompleksową modernizację części oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Obecnie na obszarze Gminy Sitkówka-Nowiny jest 1768 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego. W ramach projektu wymieniono 521 punktów świetlnych w miejscach wymagających najpilniejszej interwencji, wymieniono także 119 słupów oświetlenia ulicznego oraz zamontowano 18 szaf sterujących. Uwzględniono głównie modernizację punktów oświetleniowych wykorzystujących lampy sodowe. Założono wymianę źródeł światła na efektywniejsze energetycznie oświetlenie ledowe. Audyt oświetleniowy i inwentaryzacja oświetlenia ulicznego zostały przeprowadzone w 2016r.
Celem projektu było podniesienie standardu oświetlenia drogowego oraz wzrost zadowolenia społecznego mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny poprzez modernizację oświetlenia ulicznego,
i ułatwienie mieszkańcom gminy poruszania się po zmroku. Modernizacja oświetlenia wpłynęła także na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi i posesji. Do oświetlenia ulic użyte zostały oprawy wykonane w technologii LED (niski pobór energii elektrycznej) emitujące oświetlenie ciepłe, świecące światłem rozproszonym, nieolśniewające mieszkańców posesji. Projekt ma za zadanie ujednolicić również system oświetlenia w gminie. Dodatkowo dzięki realizacji projektu obniżone zostały koszty oświetlenia miejsc publicznych, które obligatoryjnie ponoszone są przez Gminę.
Realizacja projektu wiąże się z wystąpieniem licznych efektów społecznych.

  • Poprawa jakości życia – zwiększenie komfortu użytkowników dróg
  • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów
  • Poprawa stanu środowiska przyrodniczego
  • Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy

A także ekonomicznych:

  • Znaczne oszczędności związane z eksploatacją (koszty opłat za energię i koszty konserwacji)
  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Cele projektu są zbieżne z celami osi priorytetowej 6 dla priorytetu inwestycyjnego 4e – obniżona emisja substancji szkodliwych do powietrza na obszarze KOF.

Poprzednie Nowe tereny inwestycyjne w gminie Sitkówka-Nowiny szansą na rozwój gminy i regionu

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących