Szukaj

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014-2020

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

 

Tytuł projektu

Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny.

Zakładana wartość całkowita projektu

13 102 768,09 zł

Zakładana wartość kwalifikowana

4 994 547,39

Zakładana wartość dofinansowania / EFRR /      

3 745 910,53 zł

Zakładana wartość wkładu własnego                  

9 159 698,56 zł

Zakładany okres realizacji projektu:

10.05.2017  –  30.06.2023

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Cele projektu wynikają bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów i są zgodne z celem szczegółowym dla działania 6.5 – Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych, a także z Programem Rewitalizacji dla Gminy Sitkówka-Nowiny i celami w nim zawartymi tj:

  1. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji.
  2. Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców a także rozwój przedsiębiorczości.
  3. Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji.
  4. Poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej, zdrowotnej, rekreacyjno – turystycznej na obszarze rewitalizacji.
  5. Ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze rewitalizacji.

Projekt swoim obszarem zakresem obejmie:

  1. Rozbudowę Budynku GOK-u “Perła” (dz. nr 393/0),
  2. Utworzenie skweru/parku w Nowinach (dz. nr 418/1),
  3. Modernizację placu handlowego w Nowinach (dz. nr 533/85 i 533/60 ),
Poprzednie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – ETAP IV

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących