Szukaj

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014-2020

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Tytuł projektu

Modernizacja oświetlenia ulicznego  na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny – Etap IV.

Wartość całkowita projektu

1 300 602,00

Wartość kwalifikowana

1 300 602,00

Wartość dofinansowania / EFRR /       – 85 %

1 105 511,70 zł

Wartość wkładu własnego                    – 15 %

195 090,30 zł

Okres realizacji projektu:

03.11.2020  –  30.11.2022

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

W ramach niniejszej inwestycji planuje się kolejny czwarty  etap częściowej modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny polegający na wymianie na wskazanych 567 punktach oświetlenia ulicznego dotychczasowych opraw na nowoczesne oprawy w technologii LED typu 30W-70W z systemem redukcji mocy, wymianę wysięgników oraz montaż trzech lamp hybrydowych zasilanych z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych. Nadmienia się, że niniejszy projekt ma w nazwie ETAP IV i jest kontynuacją działań z poprzednich trzech etapów modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Modernizacja ta będzie przeprowadzona na istniejącej infrastrukturze, bez inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. Uwzględniono redukcję mocy opraw w godz. od 23.00 do 4.00. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę.  Celem projektu jest podniesienie standardu oświetlenia drogowego oraz wzrost zadowolenia społecznego mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny poprzez modernizację  oświetlenia ulicznego, i  ułatwienie mieszkańcom gminy poruszania się po zmroku. Modernizacja oświetlenia wpłynie także na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi i posesji. Do oświetlenia ulic użyte zostaną oprawy wykonane w technologii LED (niski pobór energii elektrycznej) emitujące oświetlenie ciepłe, świecące światłem rozproszonym, nieolśniewające mieszkańców posesji. Projekt ujednolici również system oświetlenia w gminie. Dodatkowo dzięki realizacji projektu obniżone zostaną koszty oświetlenia miejsc publicznych, które obligatoryjnie ponoszone są przez Gminę.  

Realizacja projektu wiąże się z wystąpieniem licznych efektów społecznych.

  1. Poprawa jakości życia – zwiększenie komfortu użytkowników dróg
  2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów
  3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego
  4. Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy

A także ekonomicznych:

  1. Znaczne oszczędności związane z eksploatacją (koszty opłat za energię i koszty konserwacji)
  2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Projekt zakłada:

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) wyniesie 151,40 tony równoważnika CO2/rok;
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 187,85 MWh/rok,
  • liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego- 567 szt.

Cele projektu są zbieżne z celami osi priorytet. 3 dla priorytetu inwestycyjnego 4e – obniżona emisja substancji szkodliwych do powietrza

Poprzednie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – ETAP III

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących