Szukaj

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (ZIT KOF).

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Wartość całkowita i kwalifikowana projektu

4 001 318,01 zł

Wartość dofinansowania / EFRR /  – 85 %

3 396 252,10 zł

Wartość wkładu własnego                 – 15 %

605 065,91 zł

Okres realizacji projektu:

01.01.2018 – 30.09.2020

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430 z póź. zm.) Zaplanowano dwa odcinki ścieżek:

  • wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762, od granicy z miastem Kielce do granicy z gminą Chęciny;
  • wzdłuż drogi powiatowej 0278T łączący poprzez istniejący odcinek ścieżek rowerowej miejscowości. Szewce i Zgórsko z miejscowością Nowiny

Umożliwia to mieszkańcom gminy Sitkówka-Nowiny możliwość komunikacji rowerowej zarówno z Kielcami, jak i z Chęcinami. Łączna długość wybudowanych ścieżek wyniesie 3,6 km.
Głównym celem projektu było obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza na terenie KOF poprzez stworzenie warunków do ekologicznego transportu rowerowego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny dla mieszkańców i turystów.
Do głównych rezultatów osiągniętych w ramach realizacji projektu należeć będą:

  • wzrost zainteresowania turystyką rowerową oraz rozwój działalności instytucji, organizacji w zakresie rozszerzenia turystycznej oferty programowej dla mieszkańców powiatu i turystów,
  • poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach i ścieżkach rowerowych,
  • wzrost atrakcyjności gminy i regionu, zwłaszcza pod względem turystyki i infrastruktury technicznej,
  • wzrost zatrudnienia, poprzez powstanie punktów obsługi rowerzystów (sklepów, serwisów),
  • powstanie gospodarstw agroturystycznych i innych mniejszych obiektów rekreacyjnych,
  • poprawa zdrowia mieszkańców gminy i powiatu, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i udział w aktywnych formach spędzania wolnego czasu.
Poprzednie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energie pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących