Szukaj

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy Nowiny informuje, że w dniach od 04 października do 31 października 2021 r. w godzinach od 8:30 do 12:00, w miejscowości Zgórsko prowadzone będą kontrole przydomowych kompostowników.

Właściciele nieruchomości, którzy korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów zobowiązani są umożliwić upoważnionym przez wójta pracownikom przeprowadzenie kontroli.

Zgodnie ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.) fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.

Przypominamy, że minimalna pojemność kompostownika wynosi 0,5 m3 na każdą osobę w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ww. ustawy właściciel nieruchomości traci prawo do zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami w razie stwierdzenia, że

– nie posiada kompostownika przydomowego,

– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

– lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji.

Uwaga: Zgodnie z art. 10 ww. ustawy, kto wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, podlega karze grzywny.

W przypadku nieobecności domowników w planowanym terminie prosimy o kontakt pod numerem tel.: 41 347-50-73 w celu ustalenia indywidualnego terminu kontroli.

Udostępnienie nieruchomości do kontroli jest obowiązkowe. Uniemożliwienie kontroli powoduje utratę prawa do ulgi w opłacie.

Poprzednie OGŁOSZENIE

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących