Szukaj

Kto może głosować?

 1. Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:
 • w dniu wyborów kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
 • nie jest ubezwłasnowolniony,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 1. Głosować może:

Wyborca ujęty spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania, tj.:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy Nowiny,
 • stale zamieszkujący na terenie Gminy Nowiny, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Gminy Nowiny, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Gminy Nowiny.
   

Jak dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców?

Wyborcy:

 • stale zamieszkujący na terenie Gminy Nowiny, ale niezameldowani na pobyt stały,
 • nigdzie nie zamieszkali,
 • zamieszkali na terenie Gminy Nowiny pod innym adresem niż adres zameldowania

mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców (co odpowiada składanym przed 4 sierpnia br. wnioskom o dopisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Nowiny). Wówczas, podobnie jak mieszkańcy, którzy są zameldowani w Gminie Nowiny na pobyt stały, zostaną ujęci w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkiwania i będą mogli brać udział w każdych wyborach.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające stałe zamieszkiwanie w miejscu ujęcia w stałym obwodzie głosowania.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

 

Jak głosować?

 1. Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca który:

 • czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
 • czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
 • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców (nigdzie nie zameldowany na pobyt stały i pobyt czasowy) może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

 

Co powinien zawierać wniosek?

 • nazwisko i imię (imiona) wyborcy,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL wyborcy,
 • adres przebywania w dniu wyborów.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023r. (tj. czwartek) do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów:

 • na piśmie z własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na portalu gov.pl

 

UWAGA! Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

 

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

 

 • Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Gminie Nowiny, który zamierza głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Podobnie wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Gminy Nowiny, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z dowolnego urzędu miasta lub gminy i na jego podstawie zagłosować w dowolnie wybranej komisji obwodowej.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w okresie od dnia 1 września 2023r. do dnia 12 października 2023r. (tj. czwartek)

UWAGA! Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu w dniu wyborów, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

UWAGA! W Centralnym Rejestrze Wyborców  można być ujęty  tylko w jednym stałym obwodzie głosowania. Jeśli Wyborca nie wie czy lub gdzie został ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców, umożliwia się wgląd do rejestru poprzez:
1. Automatyczną usługę udostępnioną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (serwis www.mobywatel.gov.pl).
2. Informacja o danych w Urzędzie.

Pliki do pobrania

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
Wniosek o zmianę miejsca głosowania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Poprzednie CZYŚĆ KOMINY !!

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących