Szukaj
Nowiny

Regulamin ZAKRĘCONYCH! Rodzinnych Rajdów Rowerowych

 1. Cel imprezy:
  1. Poznanie atrakcji i walorów turystycznych Gminy Nowiny
  2. Rozwijanie turystyki rowerowej
  3. Popularyzacja turystyki rowerowej, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku
  4. Integracja społeczności lokalnej
 2. Organizatorzy:

Gmina Nowiny: ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, tel. 41/3475000

Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach: ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny, tel. 41/3465260

 1. Harmonogram rajdu rowerowego w dniu 17 czerwca 2023 r.:

– Godz. 11.30: zbiórka na placu obok Krytej Pływalni „PERŁA” w Nowinach

– Godz. 12.00: start rajdu

– Godz. 14.00: meta rajdu, ognisko integracyjne

 1. Uczestnicy rajdu wracają do domu we własnym zakresie.
 2. Trasa rajdu wynosi ok. 20 km i będzie wiodła przez Nowiny- Chęciny aż do lasu w Zawadzie. Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa o niewielkich różnicach wniesień. Tempo dostosowane do możliwości uczestników rajdu. Trasa jest niewymagająca, mogą w niej brać udział również młodsze dzieci.
 3. Warunki uczestnictwa:
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu rajdu oraz obowiązkowo podporządkowują się decyzjom prowadzącego rajdu.
 5. Uczestnicy rajdu muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna, prawo jazdy, karta rowerowa itp.).
 6. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą za nich odpowiedzialność.
 8. Posiadanie sprawnego technicznie roweru.
 9. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru.
 10. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych, w przypadku małoletnich jest to obowiązkowe! Wskazane jest, aby uczestnik rajdu posiadał okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury.
 11. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 12. Sprawy organizacyjne:
 13. Rajdy odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym oraz poruszać się prawą stroną drogi w odległości 30-50 cm od jej krawędzi.
 14. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe (policja) zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
 15. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 cm.
 16. Ilość rowerzystów w kolumnie nie może być większa niż 15 osób, a odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200 m.
 17. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
 18. Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo, przeprowadzając rower.
 19. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk, zdejmować stóp z pedałów roweru.
 20. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
 21. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 22. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią, na parkingu, łące lub polach.
 23. Uczestnicy rajdu nie są objęci ubezpieczeniem NNW.
 24. Na trasie zabrania się:
 25. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 26. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 27. niszczenie przyrody,
 28. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 29. głośnego zachowywania się,
 30. zbaczania z trasy rajdu bez zgody kierownika i prowadzącego rajd.
 31. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu:
 32. Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.
 33. Bezpłatne ognisko.
 34. Zgłoszenia:
 35. Udział w rajdzie rowerowym następuje poprzez zgłoszenie do 15 czerwca:

e.skrzyniarz-kacprzak@nowiny.com.pl

 1. Obowiązek informacyjny:
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Nowinach w związku z organizacją Zakręconych! Rodzinnych Rajdów Rowerowych w rozumieniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Wójt Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.
 3. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Nowiny: tel.: +48 795626770, adres e-mail: iod@abi-net.pl Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe zbierane i przetwarzane w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy Nowiny ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. oraz w innych aktach prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Nowiny.
 4. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 5. Prawo do dostępu danych osobowych: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcy danych: Odbiorcami danych będą instytucje uprawnione z mocy prawa. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 8. Postanowienia końcowe:
 9. Biorąc udział w rajdzie, uczestnicy jednocześnie akceptują zapisy regulaminu.
 10. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
 11. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów podczas trwania rajdu.
 12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
 14. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników, jak i osób trzecich, organizator nie odpowiada.
 15. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział.
 16. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 17. Uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.
 18. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub przewodnika rajdu wykluczona z dalszego uczestnictwa.
 19. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony lub odwołany.

 

Poprzednie Dzień Dziecka z alpakami

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących