Szukaj

Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021–2027 (FEPŻ)
Gmina Nowiny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach realizują w partnerstwie Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021–2027 (FEPŻ).
Program stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (POPŻ Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj: 1.320,00 zł na osobę w rodzinie (600,00 zł x 220%) oraz 1.707,20 zł na osobę samotną (776,00 zł x 220%).
Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są w terminie do 28 lutego 2023 r. zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach (osobiście lub telefonicznie 41 347-56-74, 41 347-56-75) w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach realizuje rządowy Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.
Gmina Nowiny otrzyma wsparcie finansowe samorządów na świadczenia usług asystenta – do 100% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem iż koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie przekroczy 40,00 zł brutto wraz z kosztami pracy zatrudniającego. Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie zapewnienia świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem gminy Nowiny.
Ze środków programu pokrywane będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, między innymi:
• wynagrodzenie asystentów,
• koszt ubezpieczeń OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystencji osobistej.

Posiłek w szkole i w domu
Gmina Nowiny/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach realizuje rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 r. Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Gmina uzyskuje 60% dotacji rządowej na realizację
Programu z możliwością jej zwiększenia w ciągu roku.
W myśl programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wsparciem w zakresie dożywiania mogą zostać objęte osoby spełniające warunki do otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej (w szczególności dzieci i młodzież do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej, osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne), jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, to jest dla osoby samotnej 1164,00 zł, a na osobę w rodzinie
900,00 zł. Kryterium do pomocy z Programu „Posiłek w szkole i w domu” od 1 marca 2023 r. wyniesie 200 % kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, to jest dla osoby samotnej 1552,00 zł, a na osobę w rodzinie 1200,00 zł.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach pod numerem telefonu : 41 347-56-75 , 41 347-56-76.

Korpus Wsparcia Seniorów
Gmina Nowiny przystąpiła do realizacji Programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest elementem polityki społecznej gminy Nowiny w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Na terenie Gminy Nowiny zamieszkuje 1356 osób w wieku 65 i więcej. Gmina Nowiny planuje zakupić 40 szt. opasek bezpieczeństwa wraz z abonamentem oraz abonament na rok 2023, które przekaże seniorom zakwalifikowanym, spełniającym kryteria dostępności. Opaski będą przeznaczone dla osób które ukończyły 65 lat, są samotne lub zamieszkują z rodziną, która nie ma możliwości zapewnienia stałej opieki, a ich stan zdrowia może zagrażać ich bezpieczeństwu. Ta forma wsparcia seniorów, polegająca na zapewnieniu opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa, oparta jest na najnowszych rozwiązaniach cyfrowych w zakresie teleopieki. Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Stanowi istotne uzupełnienie wsparcia realizowanego w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u osób, których stan zdrowia uzasadnia
stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Gmina Nowiny/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach otrzyma dotację na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wyniesie nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.
Osoby zainteresowane Programem prosimy o kontakt Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowinach – tel. 41 347-56-74, 41 347-56-76.

GOPS w Nowinach

Poprzednie Programy profilaktyczne w gminie Nowiny

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących