Szukaj

Nowe zasady będą dotyczyły:

– zwiększenia limitu kwoty zwrotu do 2 zł za 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
– dopłat dla rolników hodujących świnie, owce, kozy i konie
.

            Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków, tj. w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2023 roku część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:
• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 litrów na 1 ha użytków rolnych i 40 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła;
• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) owiec, kóz i koni oraz 4 litry na 1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:
• 2 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
• 2 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
• 1,20 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w II naborze wniosków w 2023 roku.

  1. Przy ubieganiu się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu dobydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku.

W drugim terminie 2023 roku producent bydła dołącza do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w tym roku.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.

Do wniosku o zwrot podatku w 2023 r. w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  1. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
  2. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, podaje numer z tego rejestru.
  3. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w odniesieniu do użytków rolnych i bydła) został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest dostępny w urzędzie gminy w formie druku oraz na stronie internetowej urzędu.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w 2023 roku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni, producent rolny składa wniosek wg. nowego wzoru.

  1. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).
  2. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego w II terminie składania wniosków ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra wynoszącej 2 zł/ 1 litr ON dla małych i średnich przedsiębiorstw (producentów rolnych) i 1,46 zł / 1 litr ON dla dużych przedsiębiorstw (producentów rolnych) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, pozostającego limitu na II nabór wniosków z liczby 110 na 1 ha i powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego 2023 roku,
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, pozostającego limitu na II nabór wniosków z liczby 40 na 1 DJP bydła oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku,
3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/ l litr ON zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. i 2,00 zł/ litr ON zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku,
4) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/ l litr ON zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. i 2,00 zł/ litr ON zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku.

  1. Przy ustalaniu limitu na 1 ha użytków rolnych nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  2. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  3. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 2 – 31 października 2023 r.
Poprzednie Zawody pożarnicze w Kowali

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących