Szukaj

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. rozpoczęła realizację projektu „NOWA PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Cel główny projektu: Utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia do 31.12.2026 r. przez minimum 70% Uczestników Projektu z grupy 210 osób fizycznych, w tym 115 kobiet i 95 mężczyzn.

Działania kierowane do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 18 rok życia, w tym wyłącznie należące do jednej z poniższych grup:
– osoby zagrożone utratą pracy,
– przewidziane do zwolnienia,
– zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn niedotyczących pracownika,
– osoby odchodzące z rolnictwa.

W ramach Projektu oferujemy każdemu Uczestnikowi:
1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
2. SZKOLENIA ZGODNE Z IPD
3. POŚREDNICTWO PRACY

Dodatkowo Uczestnicy Projektu (na podstawie przeprowadzonej diagnozy podczas Indywidualnego Planu Działania i Pośrednictwa Pracy) będą mogli skorzystać z:

  1. INDYWIDUALNEGO WSPARCIA MOTYWACYJNEGO – celem zadania będzie wzmacnianie postawy proaktywnej mobilizującej do podjęcia aktywności w ramach realizacji indywidualnej ścieżki zawodowej i udzielenie niezbędnej pomocy, dopasowanej tematyką i wymiarem godzinowym do potrzeb Uczestnika Projektu z zakresu np.: psychologicznego, psychoterapeutycznego, poradnictwa zawodowego, wsparcia trenera personalnego, poradnictwa prawnego.
  2. STAŻY ZAWODOWYCH DLA 18 OSÓB W WIEKU 18-29 LAT na okres 3 miesięcy umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do pozyskania przyszłego zatrudnienia.
  3. SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA na 6 miesięcy dla 60 osób ze szczególnie utrudnionym dostępem do rynku pracy.
    W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY MAJĄ ZAPEWNIONE: wymagane dla kursu badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń, egzaminy zewnętrzne po ukończonych szkoleniach, stypendia szkoleniowe dla osób niepracujących, stypendium dla osób przystępujących do stażu, umowę o pracę w ramach subsydiowanego zatrudnienia.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób ciągły do 30.06.2026 r. lub utworzenia pełnego naboru uczestników.

 

Poprzednie IV Sesja Rady Gminy Nowiny, 26 czerwca 2024 r.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących