Szukaj

Projekt ma na celu aktywizację zawodową i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych wieku 18-29 lat, z woj. Świętokrzyskiego, poprzez realizację poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz staży.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w okresie od  marca 2022 r. do czerwca 2023 r., co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany do 100 osób ( 60 kobiet i 40 mężczyzn) wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby z kategorii NEET,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby odchodzące z rolnictwa,
 • imigranci,
 • reemigranci.

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

Minimum 30 % Uczestników Projektu będą stanowić osoby długotrwale bezrobotne tj. w przypadku osób do 25 lat są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób 25 lat i więcej są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

Dostępne formy wsparcia

Projekt zakłada realizację wsparcia obejmującego następujące elementy:

 • Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)- 2 godz. /osobę dla każdego Uczestnika Projektu.
  Wsparcie mające na celu identyfikację potrzeb i umiejętności osób młodych będących uczestnikami projektu, diagnoza ich predyspozycji w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku,  opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, uwzględniającego jego predyspozycje (w tym psychofizyczne), wiek, ewentualną niepełnosprawność i wykształcenie.
 1. Szkolenia – dla 36 osób
  Szkolenia mają na celu nabycie przez Uczestników Projektu odpowiednich kwalifikacji lub kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i ich potencjałem oraz potrzebami lokalnego rynku pracy.
  Planowane szkolenia:
  – Kurs gastronomiczny – przygotowywanie i serwowanie dań i deserów (40h),
  – Kurs księgowy z elementami kadr (60h),
  – Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP (64h)
  – Kurs masażu klasycznego (40h)
  – Monter pomp ciepła (30h)
  – Inne – wynikające z IPD
 • 3-miesięczne staże zawodowe – dla każdego Uczestnika Projektu

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe (9,93 zł / h)
 • stypendium stażowe (1649,34 zł netto / m-c)
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia / stażu
 • pokrycie kosztów badań lekarskich
 • ubezpieczenie NNW.

Rekrutacja od 01.03.2022 r. – nabór ciągły

Poprzednie Ostrzeżenie meteorologiczne Nr. 59

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących