Szukaj

Konkurs fotograficzny

Zapraszamy wszystkich entuzjastów naszej gminy do nadsyłania dawnych zdjęć, jakie posiadacie w swoich zasobach. Przywróćmy pamięć o miejscach, których już nie ma, przywróćmy wspomnienia sprzed lat.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 29 grudnia 2020 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 stycznia 2021 r. Na zwycięzców czekają bony podarunkowe i gadżety gminy Sitkówka-Nowiny.

Zapraszamy!

 

„Dawne Nowiny” konkurs fotograficzny

Regulamin

Organizatorem Konkursu „Dawne Nowiny” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Gmina Sitkówka-Nowiny.
Celem Konkursu jest prezentacja i promowanie historycznych walorów gminy Sitkówka-Nowiny.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 stycznia 2021 roku na stronie internetowej gminy Sitkówka-Nowiny.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat lub osoby niepełnoletnie posiadające zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać mailowo na adres redakcja@nowiny.com.pl w terminie do 29 grudnia 2020 r. 1-3 zdjęć, na których zaprezentowane zostały miejsca z terenu gminy Sitkówka-Nowiny w ujęciu historycznym, tj. sprzed 2000 r.
Każda fotografia powinna zawierać krótki opis (tytuł, orientacyjna data wykonania, miejsce wykonania, itp.).
Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi.
Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe.
Organizator ma prawo odrzucenia nadesłanych fotografii na etapie kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości technicznej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy ze zgłoszeniem fotografii. O poprawnym transferze zdjęć Organizator powiadomi zgłaszającego w zwrotnej informacji mailowej.
Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu oświadcza, iż przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej www.nowiny.com.pl oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez Organizatora, jeśli którekolwiek z w/w oświadczeń okaże się nieprawdziwe.
Osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść.
Oceny nadesłanych na Konkurs prac, biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość, dokona Komisja w składzie:
– wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz – przewodniczący Komisji

– dyrektor Gminnego Ośrodka kultury „Perła” w Nowinach Jacek Kania – członek Komisji

– kierownik referatu kultury, sportu i promocji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny Marta Sowińska – członek komisji.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe (bony podarunkowe) i rzeczowe (gadżety reklamowe).
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni poprzez e-mail, z którego nadesłano zgłoszenie, o sposobie odbioru nagrody.
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.nowiny.com.pl.
Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie i nastąpi bez uszczerbku dla ich praw.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z promocją Konkursu.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowiny.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości wykonania realizacji ustawowych zadań, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Zadaj pytanie

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących