Szukaj

W związku z realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1692) poniżej publikujemy Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku
węglowego.
Poradnik jest na bieżąco aktualizowany i znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatkuweglowego
Wnioskodawcom, którzy składają wnioski o dodatek węglowy, przedstawiając w nich nieprawdziwe informacje, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
W tym kontekście zwracam szczególną uwagę kluczową rolę gmin w procesie przyznawania dodatków. W świetle niepokojących informacji o próbach wyłudzenia dodatków, przez
wnioskodawców sztucznie dzielących gospodarstwa domowe, gminy są zobowiązane do starannej weryfikacji składanych wniosków o dodatek węglowy oraz danych w nich zawartych.
W razie wątpliwości w zakresie prawdziwości informacji przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku, gmina zobowiązana jest do wyjaśnienia stanu faktycznego.
W przypadku stwierdzenia przez gminę, że wnioskodawca zamieścił we wniosku informacje niezgodne z tym stanem faktycznym, niezbędne jest zawiadomienie organów ścigania oraz
odmowa wypłaty dodatku węglowego.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Gminy dysponują narzędziami pozwalającymi zweryfikować, które gospodarstwa są uprawnione do otrzymania dodatku. W każdym przypadku złożenia kilku wniosków o wypłatę
dodatku węglowego na jeden adres zamieszkania, gmina ma obowiązek wykorzystać wszystkie dostępne w jej zasobach informacje, zgromadzone m.in. w ramach udzielania innych świadczeń
opiekuńczych, socjalnych, w tym dodatku osłonowego, jak również informacje dostarczane przez samych mieszkańców na potrzeby złożenia deklaracji dot. wywozu odpadów.
Jednocześnie warto podkreślić, że obecnie w Parlamencie procedowane są zmiany do ustawy o dodatku węglowym, które pozwolą na ograniczenie procederu wyłudzania dodatków
węglowych. Zmiany te obejmują przede wszystkim doprecyzowanie, że spod jednego adresu zamieszkania powinien być złożony wniosek o jeden dodatek, a w przypadku złożenia więcej
wniosków – dodatek powinien zostać przyznany temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Co istotne, czas na wypłatę dodatku zostanie wydłużony do 2 miesięcy.

Poprzednie Podział funduszy sołeckich i obywatelskich

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących