Szukaj

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, że wnioski o dodatek na:

– pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG¹, olej opałowy

składa się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Nowinach.

Wysokość dodatku wynosi:

3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego:

1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek , koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Powyższy dodatek dotyczy wnioskodawców których główne źródło ciepła jest zgłoszone lub wpisane lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z późn. zm.), jedno               z następujących źródeł: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe kocioł gazowy zasilany skroplonym LPG, kocioł olejowy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw                     o dodatek mogą się ubiegać gospodarstwa domowe które nie skorzystało z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.) ani nie został złożony wniosek o wypłatę tego dodatku.

Z powyższego dodatku nie mogą skorzystać gospodarstwa domowe które zakupiły paliwa stałe, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, któremu przysługiwała z tego tytułu rekompensata na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r.                o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych                      w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 24 ust.5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw „.. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy który złożył jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”  

 

¹) Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Poprzednie Strefa Zdrowia „Zdrowe Życie” w Busku-Zdroju 24-25.09.2022 r.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących