Szukaj

Gmina Nowiny zleciła opracowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy skrzyżowania ulicy  Szewskiej z ulicą Azaliową w Zgórsku. Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę skrzyżowania w zakresie frezowania istniejącej nawierzchni, wyniesienia tarczy skrzyżowania o 10 cm w stosunku do istniejącej nawierzchni, obramowanie krawędzi wyniesionego skrzyżowania krawężnikiem, korekty wysokościowej istniejących krawężników oraz ścieżki rowerowej i chodnika, a także budowy kanału technologicznego, przebudowy wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej.

Na podstawie przekazanej przez gminę Nowiny dokumentacji projektowej powiat kielecki mógł przystąpić do realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Opracowana przez Gminę Nowiny dokumentacja projektowa posłużyła Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kielcach do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania zadania, a także stanowiła materiał pomocniczy do powstania programu funkcjonalno-użytkowego planowanej inwestycji i zlecenia zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Powiat Kielecki uzyskał dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku w wysokości 160.000,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego Powiat Kielecki, z udziałem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach podpisał umowę na realizację przedmiotowego zadania, w zakresie którym Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania, do wykonania robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, a także wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Wartość umowy wynosi 248.463,85 zł brutto, a umowny termin wykonania to 31.07.2022 r.

Gmina Nowiny zabezpieczyła w swoim budżecie na rok 2022 kwotę 44.231,00 zł w celu zapewnienia wkładu Gminy w realizację powyższego zadania.

Joanna Chechelska

Poprzednie Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących