Szukaj

SMS

SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy do skorzystania z SMS-owego powiadamiania

„Dziś w nocy na Bobrzy spodziewane jest nadejście fali powodziowej” – SMS takiej treści mogą otrzymać w przypadku zagrożenia mieszkańcy Słowika i Trzcianek. „Z powodu awarii wodociągu na terenie Szewc i Zawady dostępna będzie woda z beczkowozów” – tak zostaną poinformowani w przypadku zagrożenia inni mieszkańcy. W lipcu 2012 r. gmina Sitkówka-Nowiny uruchomiła system powiadomień SMS dla mieszkańców. Poniżej piszemy jak z systemu można skorzystać. System działa bezpłatnie. Mieszkaniec gminy płaci wyłącznie za pierwszy SMS ze zgłoszeniem do systemu lub za SMS związany z wyrejestrowaniem (wg stawek własnego operatora).
Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników „Powiadomienia SMS”
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego Powiadomienia SMS (zwanych dalej „Usługą”).
2. Usługodawcą jest Gmina Nowiny z siedzibą przy ul. Białe Zagłębie 25 w Nowinach zwany dalej „Usługodawcą”.
3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym Powiadomienia SMS wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”).
4. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zasady korzystania z Usługi

1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie informatycznym Powiadomienia SMS.
2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym i zgoda na Powiadomienia SMS polega na wysłaniu przez osobę wiadomości SMS z nazwą miejscowości gminy Nowiny na numer 799 599 522:
Uwaga! W treści sms nie używamy polskich znaków np. „ó” czy „ł”!

NOWINY
ZGORSKO
ZAGRODY
TRZCIANKI
SITKOWKA
KOWALA
WOLA (dla mieszkańców Woli Murowanej)
BOLECHOWICE
SZEWCE
ZAWADA
SLOWIK

PODATKI

TRANSPORT

ODPADY

3. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS
4. Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS polega na wysłaniu przez Użytkownika wiadomości SMS o treści miejscowosc.stop np. Nowiny.stop na numer 799 599 522. System prześle SMS-em potwierdzenie poprawnego wyrejestrowania się.
5. Użytkownik zgadza się na koszt wiadomości SMS wysłanej na numer 799 599 522, który zgodny jest z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora
6. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika.

§ 3 Przesyłane treści

1. Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przesyłać wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące następujących zagadnień:

a) Alarmy i zagrożenia – treści z dziedziny Alarmy i zagrożenia wysyłane są w przypadku wprowadzenia przez odpowiednie, uprawnione do tego władze, stanów alarmowych i stanów zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia na danym terenie informacje zostaną wysłane do wszystkich użytkowników przypisanych do zagrożonych miejscowości bez względu na wybraną tematykę informowania prowadzoną w systemie Powiadomienia SMS.
b) Wydarzenia kulturalne – treści z dziedziny Wydarzenia kulturalne dotyczą wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Nowiny
c) Komunikaty urzędowe – treści z dziedziny Komunikaty urzędowe wysyłane są w razie potrzeb i przygotowywane są na podstawie oficjalnych decyzji, zarządzeń i ogłoszeń Gminy Nowiny
d) Wydarzenia sportowe – treści z dziedziny Wydarzenia sportowe, dotyczą wydarzeń sportowych o charakterze podlokalnym, które są organizowane na terenie Gminy Nowiny

2. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach dotyczących Gminy Nowiny. Usługodawca zobowiązany jest nie przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane
b. problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi
8. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi objętej niniejszym regulaminem zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika
10. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie www.nowiny.com.pl
11. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać listownie pod adres Usługodawcy.
12. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania
13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca
14. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników systemu powiadomienia SMS obowiązuje od dnia 01.07.2012 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Nowiny, Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, tel: 41 347-50-00.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowiny.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania powiadomień SMS mieszkańcom Gminy Nowiny i na podstawie wyrażonej zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody bądź też do zakończenia korzystania przez Urząd Gminy Nowiny z SMS-owego powiadamiania mieszkańców.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo do wycofania zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.  Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotowi zewnętrznemu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących