Szukaj

Wójt Gminy Nowiny informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Gmina Nowiny przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r..

Zakupu preferencyjnego może dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, spełniająca jednocześnie następujące warunki:

  • jest uprawniona do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym,
  • osoba wnioskująca ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
  • W celu uproszczenia procedury zaleca się składanie wniosku przez osobę, która wcześniej składała wniosek o dodatek węglowy.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Nowiny zainteresowani zakupem paliwa stałego, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wzór wniosku dostępny jest w wersji elektronicznej w załączniku pod tekstem lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędzie Gminy Nowiny oraz u Sołtysów poszczególnych miejscowości.

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego można złożyć:

  • na piśmie osobiście w Biurze Obsługi Klienta w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Nowiny,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy wegiel@nowiny.com.pl (wniosek opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym. )
  • za pomocą platformy ePUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą platformy, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Podpisanie wniosku za pomocą profilu zaufanego można wykonać na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/

Przesłanie wniosku przez platformę ePUAP można zrealizować na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Udostępniony poniżej plik wniosku należy pobrać, uzupełnić i podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Następnie przy pomocy platformy ePUAP wysłać jako załącznik do formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Formularz (WORD)

Formularz (PDF)

UWAGI:

  • rodzaj i jakość węgla będzie zależna od jego dostępności u podmiotów wprowadzających paliwo stałe do obrotu,
  • gmina Nowiny nie pokrywa kosztów transportu zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy do gospodarstwa domowego,
  • gmina Nowiny nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla, który będzie dystrybuowany.
  • wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.

 

Informacji na ten temat udziela się pod nr telefonu –  41 347 50 70.

Poprzednie Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących