Szukaj

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  2. W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 3 – 28 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Powyższe reguluje ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. Stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju.

Wzór wniosku został ogłoszony w drodze Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2466), który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Nowiny (BIP).

 

Poprzednie mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim Telefonie

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących