Szukaj

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowiny zawiadamia, że Rada Gminy w dniu 30 listopada 2020 roku podjęła uchwałę Nr RG‑XXIX/316/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Nowa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. i wynosi 26,00 zł od każdej osoby w gospodarstwie domowym.
Osoby niewywiązujące się z obowiązku segregacji obciążone zostaną stawką podwyższoną, która  wynosi 81,00 złod każdej osoby w gospodarstwie domowym.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
Zawiadomienie zostanie doręczone przed terminem płatności pierwszej raty, tj. do dnia 15 marca 2021 r.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.
W związku ze zmianą opłaty nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
I kwartał: 15 marca
II kwartał: 15 czerwca
III kwartał: 15 września
IV kwartał: 15 grudnia

Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Nowiny, dnia 2 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Informujemy, że zgodnie ze art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. W związku z powyższym, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do chwili obecnej gromadzili odpady w sposób nieselektywny, zobowiązani są do segregacji odpadów. Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.
UWAGA! Art.  6k ust. 3 ww. ustawy stanowi, że opłaty dla tych właścicieli nieruchomości, którzy będą zbierali odpady niezgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosić będą od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej.

Poprzednie Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących