Szukaj

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r., dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego, zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 27 czerwca 2023 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. wzywa się:

1)   mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2)   mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)   osoby które w latach 2021-2022:

  1. a)       zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. b)       zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy  z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4)   kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5)   osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia oraz osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Zgodnie z wojewódzkim planem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku ustalonym Zarządzeniem Nr 30/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 roku, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Nowiny, zgłaszają się do Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Kielcach ul. Wrzosowa 44 (budynek Starostwa Powiatowego w Kielcach):

  • mężczyźni w dniach 31 maja – 01 czerwca 2023 r.
  • kobiety w dniu 27 czerwca 2023 r.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia dokumenty:

1) wójtowi:
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  1. b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;

3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Poprzednie Ogłoszenie Szewce

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących