Szukaj

INFORMACJA
DOTYCZACA PREFERYNCYJNEGO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO
PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY NOWINY

Urząd Gminy Nowiny informuje zainteresowanych mieszkańców Gminy Nowiny, że została podpisana umowa pomiędzy Gminą Nowiny, a wyznaczonym podmiotem wprowadzającym paliwo stałe
do obrotu – Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie. Przedmiotowa umowa nie podlegała negocjacjom,
a narzucone w niej warunki tut. organ musiał przyjąć, chcąc wspomagać naszych mieszkańców.
W związku z powyższym gmina nie ma wpływu na jakość i ilość otrzymywanego węgla.
Gmina Nowiny zamawia paliwo stałe u w/w podmiotu w ilości i asortymencie zgodnym ze złożonymi przez mieszkańców wnioskami.

Cena za 1 tonę paliwa stałego (bez względu na asortyment) wynosi 1950,00 zł brutto.

W/w cena nie obejmuje transportu węgla z miejsca składowania do miejsca zamieszkania wskazanego we wniosku i workowania. Za przedmiotowe usługi mieszkaniec odbierający paliwo stałe pokrywa
we własnym zakresie po uzgodnieniu z prowadzącym skład węgla.

Pracownik Urzędu Gminy Nowiny skontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną we wniosku o zakup paliwa stałego i poinformuje o możliwości uiszczenia w/w opłaty oraz o terminie dostawy węgla.

Wpłat za preferencyjny zakup przedmiotowego produktu należy dokonywać na konto nr:
Bank Spółdzielczy w Kielcach, Oddział w Chęcinach, Filia w Nowinach
08 8493 0004 0040 0429 2160 0271
wskazując w tytule imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu preferencyjnego paliwa stałego
z dopiskiem „paliwo stałe”.

Po dokonaniu wpłaty na wskazane konto wraz z jego potwierdzeniem, należy udać się do siedziby Urzędu Gminy Nowiny, gdzie upoważniony pracownik potwierdzi wpłatę i wystawi wnioskodawcy fakturę VAT.
Faktura będzie podstawą odbioru paliwa stałego z miejsca jego składowania. Termin odbioru zakupionego produktu należy uzgodnić z podmiotem odpowiedzialnym za jego dystrybucję.
W przypadku nie dokonania opłaty za paliwo stałe w terminie 2 dni roboczych od otrzymania z urzędu informacji, spowoduje, że wniosek będzie rozpatrywany w dalszej kolejności, nie później niż przy kolejnej dostawie surowca. Paliwo stałe będzie wydawane przez dystrybutora tylko osobie znajdującej się na liście osób uprawnionych do odbioru paliwa stałego.

Dystrybucja przedmiotowego surowca realizowana będzie przez niżej wymienione podmioty:
1) P.H.U.T. „PIOGRES” Piotr Mochocki, Nowiny, ul. Składowa 2, 26-052 Nowiny, tel. 41 366-74-38,
2) Skład Opału „WĘGLO-MAX” Kuta Tomasz, Trzcianki 60, 26-052 Nowiny, tel. 608-692-244.
Paliwa stałe będą wydawane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 i w sobotę w godzinach 8:00 – 13:00 .
W/w firmy odpowiedzialne za dystrybucję paliwa stałego zobowiązane są do wystawienia każdorazowo „Oświadczenia”, potwierdzającego odbiór surowca, wskazując datę jego odbioru, ilość
i czytelny podpis odbiorcy.

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków o zakup paliwa stałego (gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31. 12. 2022 r.) upływa w dniu 14. 12. 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu:
41 347-50-00, 41 347-50-61, 41 347-50-70.

Poprzednie Bezpłatna Mammografia 24.01.2023

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących