Szukaj
Szukaj

Budżet sołecki i obywatelski

Fundusz sołecki to środki w budżecie gminy, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Dzięki temu realizowane są zadania, które, z różnych względów, nie zawsze byłyby brane pod uwagę przy konstruowaniu budżetu.

Fundusz sołecki działa w gminie Nowiny już od 2009 r. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców. Od 2018 r. na tych samych zasadach swoje fundusze mają mieszkańcy miejscowości Nowiny, Słowik, Trzcianki oraz Sitkówka. Na przestrzeni lat dzięki środkom z jego realizacji zmodernizowano i wybudowano place zabaw, sfinansowano potrzeby zespołów ludowych czy zadecydowano o budowie oświetlenia w poszczególnych sołectwach.

FUNDUSZ SOŁECKI na 2021 r.: łącznie 332 150,80 zł

Sołectwo Bolechowice

 • Wymiana ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym i montaż piłkochwytów

 • Zakup i montaż lustra dwustronnego przy wyjeździe ze szkoły

 • Modernizacja posadzki w remizie OSP Wola Murowana

 • Dofinansowanie do zespołu Bolechowiczanie

Sołectwo Kowala

 • Zakup namiotu z wyposażeniem meblowym dla OSP w Kowali

 • Zakup strojów ludowych dla KGW Kowalanki

 • Budowa wiaty scenicznej przy Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali- II Etap

Sołectwo Szewce-Zawada

 • Modernizacja siłowni w budynku świetlicy w m. Szewce

 • Organizacja imprezy integracyjnej

 • Wydanie monografii wsi Szewce i Zawady

 • Wykonanie projektu rewitalizacji działki nr ewid. 202, obręb geod. Szewce

 • Zakup garażu dla OSP w Szewcach

 • Doposażenie w sprzęt OSP w Szewcach

 • Doposażenie zespołu Ludowego KGW Szewczanki

Sołectwo Wola Murowana

 • Wykonanie instalacji monitoringu placu zabaw w m. Wola Murowana

 • Organizacja zajęć imprez kulturalnych oraz festynów

 • Modernizacja posadzki w remizie OSP Wola Murowana

 • Doposażenie ZPO w Bolechowicach

 • Zakup wyposażenia świetlicy w budynku remizy OSP

 • Zakup strojów ludowych dla zespołu Bolechowiczanie

Sołectwo Zgórsko-Zagrody

 • Oznakowanie poziome i pionowe skrzyżowania ul. Cichej i Słonecznej

 • Festyn kulturalny dla mieszkańców

 • Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98

 • Remont drogi gminnej ul. Letnia

FUNDUSZ OBYWATELSKI na 2021 r.: łącznie 162 494,00 zł

Nowiny

 • Działalność kulturalna na rzecz seniorów

 • Doposażenie chóru Nowina

 • Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Nowinach

 • Zakup koszy na śmieci przy ul. Białe Zagłębie i ul. Perłowej

 • Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny

 • Zagospodarowanie zieleni oddzielającej parking przy ul. Przemysłowej od ogródków działkowych

 • Wykonanie toru “pumptrack” w m. Nowiny

Trzcianki

 • Działalność na rzecz seniorów

 • Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24

 • Wykonanie elementów odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni skrzyżowania dróg gminnych ul. Lechów i ul. Jodłowej w msc Trzcianki

 • Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłową, w msc. Trzcianki

 • Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłową, w msc. Trzcianki

Sitkówka

 • Zakup budek dla jerzyków

 • Zakup kutych huśtawek ogrodowych dla dorosłych /2szt/

 • Wykonanie monitoringu fotowoltaicznego na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38

 • Modernizacja siłowni zewnętrznej na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38

Słowik

 • Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działkach od ul. Markowizna do posesji 2,4,6,8,10,12 w msc Słowik

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących