Samorząd - RSS http://www.nowiny.com.pl kanał rss z aktualnymi wiadomościami ze strony www.nowiny.com.pl Urząd Wed, 31 Aug 2016 15:14:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/samorzad/wiecej/1704.html  

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przyjętych w drodze porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej następuje przy zapewnieniu na te cele środków finansowych. 

Urząd wykonuje zadania wymienione w ust. l pkt 1-3 w oparciu o ustawy, uchwały Rady GMINY oraz zarządzenia Wójta, przestrzegając w swojej działalności zasad praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej, racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym.


  

 

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

tel. (+48 41) 347-50-00, fax (+48 41) 347-50-11

e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

 

NIP: 959-09-00-464

REGON: 000552076

 

BANK: Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział w Nowinach
Nr konta: 93 84930004 0040 0429 2160 0002  

 

Czas pracy urzędu:  poniedziałek w godzinach 800-1600

od wtorku do piątku w godzinach 715-1515

Wójt przyjmuje mieszkańców, interesantów: we wtorek w godz. 730–830

w czwartek w godz. 1400–1500

Jednocześnie informujemy, iż mieszkańcy i interesańci będą przyjmowani przez Wójta Gminy Sitkowka-Nowiny tylko po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu takiego zamiaru pracownikowi ds. obsługi sekretariatu – tel. 41 347-50-10.

Powyższe zostało podyktowane koniecznością usprawnienia przyjęć interesantów a nade wszystko chęcią kompleksowego załatwienia ich problemów i spraw.

Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny przyjmują w godzinach pracy Urzędu, tj:

poniedziałek                 w godz. od 800 do 1600

od wtorku do piątku     w godz. od 715  do 1515

 

Przewodnicząca Rady Gminy pani Zofia Duchniak przyjmuje interesantów w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. od 1500 do 1600 w budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, pokój nr 21.

 

Serdecznie zapraszamy

 

  

 

]]>
Władze Gminy Tue, 30 Aug 2016 15:25:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/samorzad/wiecej/1703.html

Sebastian Nowaczkiewicz
tel. (+48 41) 347-50-10 
e-mail: s.nowaczkiewicz@nowiny.com.pl  

wojt@nowiny.com.pl

 

 

Zastępca Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
Łukasz Barwinek

tel. tel. (+48 41) 347-50-10 
e-mail: l.barwinek@nowiny.com.pl

 

 

Skarbnik Gminy
Joanna Młynarczyk-Kusińska
tel. (+48 41) 347-50-30 
e-mail: skarbnik@nowiny.com.pl

                                                            

 

 

                                                            

 

 

 

                                                              

 

 

]]>
Rada Gminy Mon, 29 Aug 2016 15:30:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/samorzad/wiecej/1705.html Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie w jakim wykonuje uchwały Rady Gminy.

Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej  działalności.

Do wewnętrznych organów Rady należą:

przewodniczący  dwóch wiceprzewodniczących  Komisja Rewizyjna  komisje stałe  komisje doraźne do wykonania określonych zadań 

Rada Gminy powołuje następujące stałe komisje:

Rewizyjną   Oświaty, Kultury, i Sportu Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do  wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

Kompetencje

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach  wydawanych na podstawie ustaw. 
Oprócz uchwał Rada może podejmować:

postanowienia proceduralne  deklaracje – zawierające samozobowiązania  się do określonego postępowania oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie   apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania, opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

Skład Rady Gminy Sitkowka-Nowiny Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

 

Duchniak Zofia – Okręg 11 (Nowiny) od czerwca 2015 r.

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz drugi. W latach 2012-2014 była członkiem Komisji Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Kultury. Ma licencjat z zakresu resocjalizacji. Obecnie jest na świadczeniu ZUS. Ma męża Tadeusza i jest szczęśliwą mamą dwóch córek oraz babcią trojga wnucząt. Interesuje się polityką i podróżami. Zasiadając w Radzie chce pracować na rzecz lokalnej ojczyzny. Będzie dążyć do poprawy jakości życia każdego mieszkańca w sposób racjonalny i sprawiedliwy. Jest otwarta na dialog ze społecznością lokalną.

e-mail: z.duchniak@nowiny.com.pl

tel: +48 41 347 50 00

      +48 664 946 369

przyjęcia interesantów: II, poniedziałek miesiąca

                                       w godz. 15.00-16.00

Barwinek Łukasz – Okręg 13 (Wola Murowana) do kwietnia 2015 r.

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny pracuje już drugą kadencję. Uprzednio zasiadając w Radzie pełnił funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Wspólne Dobro oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ma wykształcenie wyższe na kierunku politologia o specjalności administracja samorządowa. Pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach na stanowisku Kierownika Referatu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Pochodzi z rodziny wielodzietnej. Ma dwie starsze siostry oraz starszego brata. Szacunku do ludzi i pracy nauczył się od rodziców i dziadków. To dzięki Nim poznał również siłę tradycji i wiary. Mieszka z rodzicami. Jest kawalerem. Interesuje się sportem, polityką i ogrodem. Jego doświadczenia pomagają mu być blisko zwykłych ludzi – rozumie ich codzienne problemy i potrzeby, a jako radny chce zrobić wszystko, żeby pomóc je rozwiązywać. Jego celem jest rozwój jego miejscowości – Woli Murowanej i całej gminy. Chce służyć Mieszkańcom najlepiej jak potrafi.

e-mail: l.barwinek@nowiny.com.pl

 

przyjęcia interesantów: II, IV poniedziałek miesiąca

                                        w godz. 15.00-16.00

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy   

      

 

Komisje

Kurtek Michał – Okręg 10 (Nowiny)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Prowadzi Działalność Gospodarczą. Jest żonaty, ma dwoje dzieci w wieku szkolnym. Interesuje się turystyką górską, branżą TSL, a także siatkówką. Zasiadając w Radzie  Gminy  chce współpracować z Radą i pracować na rzecz dalszego rozwoju Gminy oraz realizować swój program wyborczy.

e-mail: m.kurtek@nowiny.com.pl

 

– Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Wójtowicz Małgorzata – Okręg 5 (Zgórsko) od stycznia 2018 r.

Radną Rady Gminy Sitkówka-Nowiny jest po raz pierwszy. Ma wykształcenie policealne. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Lubi pracować w ogródku, czytać dobrą książkę, aktywnie spędzać czas, rozmawiać z ludźmi, pomagać im oraz służyć dobrą radą. Ma męża i dwóch synów. Zasiadając w Radzie chce służyć pomocą mieszkańcom gminy w trudnych sytuacjach życiowych, zapewnić im minimum komfortu życiowego, a także dbać o bezpieczeństwo i zdrowie. Jak sama twierdzi, problemy mieszkańców są także jej problemami. 

e-mail: m.wojtowicz@nowiny.com.pl

 


 – Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

  

 

 

Nazwisko i imię

Komisje

Czerwiak Eugeniusz – Okręg 6 (Zagrody i Słowik)

Od 31 lat mieszka w Słowiku. Jest radnym trzecią kadencję. W minionych latach pracował w komisji Przemysłu, Planowania, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz doraźnie w Komisji Statutowej. Interesuje się każdą dziedziną sportu. Lubi jazdę rowerem oraz muzykę. Ma żonę i czworo dzieci. Jest rencistą. Zasiadając w Radzie chce rozwijać gminę i podnosić standard życia mieszkańców.  

e-mail: e.czerwiak@nowiny.com.pl

 

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
– Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Giemza Edyta  – Okręg 1 (Szewce-Zawada)

Po raz pierwszy zasiada w radzie Gminy Sitkówka-Nowiny. Ma wykształcenie Wyższe magisterskie. Pracuje w Starostwie Powiatowym w Kielcach – Wydział Budownictwa. Ma męża Grzegorza, córkę Wiolettę – studentkę Politechniki Świętokrzyskiej, a także syna Marcina – tegorocznego maturzystę. Ma wiele pasji, między innymi motoryzację, górskie wędrówki, czy politykę. Bardzo lubi czytać książki – jednak jej największą pasją jest rodzina. Pragnie stworzyć jej i mieszkańcom dogodne warunki życia w naszej „Małej Ojczyznie” – gminie Sitkówka-Nowiny. Bycie radną to dla niej przede wszystkim kontakt z ludźmi, poznawanie ich potrzeb i oczekiwań. To często drobne sprawy, które na co dzień ułatwiają życie. Takie przyjacielskie odruchy, które sprawiają, że ludzie, którym w życiu jest trudniej dodają otuchy i siły do zmagania się z codziennością. W pełnieniu  funkcji radnej przyświeca jej generalnie zasada, tworzenia prawa dla ludzi, a nie stwarzania im barier.

e-mail: e.giemza@nowiny.com.pl

– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Gryń Łukasz Okręg 14 (Kowala i Sitkówka) 

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Pracuje w Firmie Farmaceutycznej jako Regionalny Kierownik Sprzedaży. Ma żonę Ilonę oraz dwie córki Jowitę i Marcelinę. Lubi pracować dla ludzi i pomagać innym, każdą wolną chwilę poświęca swoim najmłodszym pociechom, a także żonie. Aktywnie kibicuje GKS Nowiny i Koronie Kielce. Jest miłośnikiem tenisa ziemnego. W wolnych chwilach lubi relaksować się przy dobrej muzyce, jest pasjonatem Benassi Bros. Jego życiowa dewiza, którą się kieruje brzmi „z chęcią i pasją dla ludzi”. Oddając się do dyspozycji mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny oferuje rzetelność, uczciwość i konsekwencję w pracy na rzecz drugiego człowieka.

e-mail: l.gryn@nowiny.com.pl

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Kasperek Andrzej – Okręg 13 (Wola Murowana) – od lipca 2015 r.

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny pracuje już po raz czwarty. W jednej z poprzednich kadencji był członkiem Zarządu Gminy w Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny. Był także członkiem komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Od lat jest czynnym strażakiem. Już po raz piąty sprawuje funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Murowanej. Jest społecznikiem. Na swoim koncie ma wiele dokonań na rzecz gminy Sitkówka-Nowiny. Pełniąc przez lata funkcje radnego i prezesa straży przyczynił się swoimi działaniami do budowy remizy OSP Wola Murowana, do budowy dróg, chodników i kanalizacji, a także do wymiany części wodociągu. Jak sam twierdzi, do zrobienia jest jeszcze wiele. Interesuje się sportem, działalnością na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, a także działalnością na rzecz społeczeństwa gminy i poprawy bezpieczeństwa. W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny chce budować i podtrzymywać dobre relacje, dialog i porozumienie.     

e-mail: a.kasperek@nowiny.com.pl

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Kasprzyk Waldemar – Okręg 9 (Nowiny)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie zawodowe. Pracuje w Cementowni Nowiny SA. Ma żonę Urszulę i dwoje dzieci. Interesuje się sportem. Zasiadając w Radzie planuje przełożyć swoje doświadczenie i zaangażowanie w prace społeczne Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej na prace dla większej społeczności lokalnej. Będzie też dążył do przemyślanych inwestycji ze środków publicznych.

e-mail: w.kasprzyk@nowiny.com.pl

– Przewodniczacy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

– Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Krzysiek-Nowakowska Renata – Okręg 2 (Szewce)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Pracuje w Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni. Ma męża Marka oraz syna Adama, który jest studentem na Akademii Medycznej w Łodzi. Interesuje się fotografią – lubi zatrzymywać w kadrze chwilę, a przyroda jej zdaniem jest najlepszym i najwdzięczniejszym modelem. Jestem początkującym ogrodnikiem. Lubi też czytać książki, jeździć na rowerze, biegać i chodzić po lesie. Zasiadając w Radzie chce godnie reprezentować mieszkańców swojej miejscowości, dbać o ich dobro i komfort życia. Swoją pracą w Radzie Gminy chce przyczynić się do realizacji Programu Wyborczego Klubu Wspólne Dobro.

e-mail: r.krzysiek-nowakowska@nowiny.com.pl

– Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

– Przewodnicząca Komisjo Oświaty, Kultury i Sportu

 

Mularczyk Robert – Okręg 7 (Trzcianki i Nowiny)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Pracuje w firmie Protector w Kielcach. Interesuje się piłką nożną, siatkówką, kulturystyką, sportami walk, strzelectwem, a także bieganiem. Jest żonaty. Ma także dwoje dzieci – córkę i syna. Zasiadając w Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny będzie zabiegał o rozwój gminy z jednoczesną dbałością, szacunkiem dla mieszkańców. 

e-mail: r.mularczyk@nowiny.com.pl

 – Komisja Rewizyjna

Podczasiak Artur – Okręg 8 (Nowiny)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz drugi. W poprzedniej kadencji był Przewodniczącym Komisji Przemysłu, Planowania, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Przewodniczącym Doraźnej Komisji Statutowej oraz Członkiem Komisji Rolnictwa, Usług, Handlu i Rzemiosła, a także Członkiem Rady Społecznej SZPOZ w Sitkówce-Nowiny. Ma wykształcenie średnie. Obecnie jest studentem Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Żonie Karolinie pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ma też córkę Kasię i syna Krzysia. Interesuje się sportem, muzyką, majsterkowaniem i szeroko rozumianą polityką. Zasiadając w Radzie chce dążyć do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny. Dla jednych będzie to budowa sieci wod-kan, oświetlenia, dróg i chodników, dla innych mieszkańców edukacja i kultura, a dla kolejnych niewygórowane podatki i opłaty za wywóz śmieci.

e-mail: a.podczasiak@nowiny.com.pl

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Przewodniczący Komisji Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Posłowska Renata – Okręg 15 (Kowala) Wiceprzewodnicząca Rady Gminy do stycznia 2018

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada już po raz drugi. W poprzedniej kadencji była członkiem Komisji Rewizyjnej. Ma wykształcenie średnie. Od 2007 roku pracuje społecznie jako sołtys. Jest mężatką i ma dwoje dorosłych dzieci. Interesuje się pisaniem wierszy, muzyką, książkami. Lubi projektować i szyć sobie ubrania. Zasiadając w Radzie jej głównym celem jest pomoc dla ludzi starszych i samotnych. Najważniejsza jest dla niej służba drugiemu człowiekowi. Chce współpracować z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kowali oraz Kołem Gospodyń Wiejskich „Kowalanki”.

e-mail: r.poslowska@nowiny.com.pl

 

 

– Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

 Pyk Zbigniew – Okręg 4 (Zgórsko)

W radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada już po raz piąty. Od 1998 roku nieprzerwanie przez trzy kadencje do roku 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. W minionej kadencji w latach 2010-2014 był zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy. Ma wykształcenie średnie. Pracuje w Energo-Eko-Plus sp. z o.o. Ma żonę Leokadię. Interesuje się turystyką, sportem – uprawia narciarstwo zjazdowe, a także jeździ na rowerze górskim. Poza tym, lubi też film i dobrą książkę. Zasiadając w Radzie chce godnie reprezentować swoich Wyborców, dbając o sprawiedliwe i jak najbardziej efektywne wydatkowanie publicznych pieniędzy.

e-mail: z.pyk@nowiny.com.pl

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Wilk Marian – Okręg 3 (Zgórsko)

Jest radnym trzecią kadencję. W latach 2006-2014 pracował w Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Komisji Rewizyjnej. Ma wykształcenie średnie techniczne. Obecnie pracuje w Zakładzie Produkcji Wyrobów Papierowych „Multipak” w Nowinach, produkującym opakowania z tektury falistej. Ma żonę Halinę, córkę Annę, syna Michała, synową Małgorzatę i dwoje wnuków Magdalenę i Aleksandra. Interesuje się motoryzacją oraz sportem. Jest aktywnym kibicem. Często uczęszcza na mecze Korony Kielce oraz Vive. Jako radny chce nadal służyć mieszkańcom gminy i mieć realny wpływ na podnoszenie jakości ich życia poprzez realizację strategicznych i ważnych inwestycji.

e-mail: m.wilk@nowiny.com.pl

 – Komisja Rewizyjna

Wojcieszyński Marcin – Okręg 12 (Bolechowice)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz absolwentem Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy na kierunku Ratownik Medyczny. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego na stanowisku Ratownika Medycznego. Jestem kawalerem, a jego rodzinę stanowi mama Janina, dwie siostry Katarzyna i Sylwia oraz młodszy brat Michał. Interesuje się medycyną, sportem, muzyką i filmem. Zasiadając w Radzie planuje ciężko pracować na rzecz mieszkańców, konsekwentnie dążyć do zrealizowania zaplanowanych w programie wyborczym inwestycji i zagadnień, a także mieć stały kontakt z mieszkańcami.

e-mail: m.wojcieszynski@nowiny.com.pl

 – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  

 

 

 

]]>
Wybory Sat, 27 Aug 2016 10:59:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/samorzad/wiecej/1707.html Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury (województwo świętokrzyskie) oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Informacja o liczbie i zasadach powoływania Urzędników Wyborczych

Informujemy, że począwszy od wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wybory przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego na podstawie uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXVI/211/12

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo SZEWCE-ZAWADA

Świetlica w Szewcach

Szewce ul. Dewońska 91

26-052 Nowiny

2

Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:

Część miejscowości ZGÓRSKO: 60H-64 parzyste, 91, 103, BUKOWA, DĘBOWA, GRABOWA, KLONOWA, KWIATOWA, OGRODOWA, OSIEDLE POD LASEM, WRZOSOWA

Część miejscowości ZGÓRSKO: 29-85A nieparzyste, 93B-99A, od 104 do końca, CEDROWA, CICHA, CYPRYSOWA, LEŚNA, WIOSENNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach

ul. Białe Zagłębie 25

26-052 Nowiny

3

Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:

Część miejscowości ZGÓRSKO: 1-27, 40-60G parzyste, 70-88 parzyste, 101, 102I, AZALIOWA, BERBERYSOWA, JAŚMINOWA, KALINOWA, MAGNOLIOWA, MALINOWA, RÓŻANA, SALONOWA, SŁONECZNA, SZEWSKA

Miejscowość: ZAGRODY

Kolonia: SŁOWIK

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Nowinach

ul. Gimnazjalna 1

26-052 Nowiny

4

Część NOWIN w tym:

Miejscowość: NOWINY: CEMENTOWA, GIMNAZJALNA, PARKOWA, PERŁOWA, PRZEMYSŁOWA, SKŁADOWA, ZAKŁADOWA,

Kolonia: TRZCIANKI

Miejscowość: NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Samorządowe Przedszkole w Nowinach

ul. Parkowa 11

26-052 Nowiny

5

Część NOWIN w tym:

Miejscowość: NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 1, 3, 5

Miejscowość: NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 11, 13, 15

Miejscowość: NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 17, 19, SZKOLNA

Szkoła Podstawowa w Nowinach

ul. Białe Zagłębie 21

26-052 Nowiny

6

Sołectwo BOLECHOWICE

Sołectwo WOLA MUROWANA

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach Bolechowice 10

26-052 Nowiny

7

Sołectwo KOWALA

Kolonia: SITKÓWKA

Szkoła Podstawowa w Kowali

Kowala 51B

26-052 Nowiny

]]>
Historia Gminy Fri, 26 Aug 2016 14:10:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/samorzad/wiecej/1708.html Na obszarze obejmującym obszar obecnej Gminy Sitkówka-Nowiny, osadnictwo człowieka istniało już od najwcześniejszych lat. Znaleziska z Jaskini Raj dowodzą pobytu i działalności myśliwskiej człowieka neandertalskiego sprzed około 50 tys. lat. Istniejące stanowiska archeologiczne świadczą o osadnictwie z epoki neolitu, brązu, żelaza. W IX wieku ziemie te znajdowały się w granicach państwa Mieszka I i były obiektem ekspansji osadników. Miały istotne znaczenie dla kształtującego się młodego organizmu państwowego, wiele uwagi poświęcili im panujący (Łokietek i Kazimierz Wielki).

Po utworzeniu państwa polskiego, rzeki odgrywały rolę granic państwowych, kościelnych. Rzeka Bobrza oddzielała diecezję krakowską od gnieźnieńskiej, stan ten uległ zmianie dopiero na początku XIX wieku w chwili utworzenia diecezji kieleckiej.

W późniejszym okresie okazało się, że nie bez znaczenia były zdeponowane tu przez przyrodę cenne bogactwa mineralne, szczególnie kruszce. Te właśnie skarby ziemi stymulowały przez kolejne wieki rozwój procesów osadniczych, gospodarczy rozkwit, a co się z tym wiąże, intensywne eksploatowanie zasobów. W XII wieku zaczął się rozwój górnictwa i hutnictwa żelaza, a u jego schyłku datuje się początki górnictwa i hutnictwa kruszcowego, tj. wydobycia i przetwórstwa rud ołowiu, miedzi i srebra. Najświetniejszy okres w dziejach regionu to XV i XVI wiek. Lustracja dóbr królewskich w Polsce w l 564 roku w tym Chęcińskiego Ośrodka Górniczego, potwierdza wydobycie ołowiu i miedzi na Górze Zelejowej, Bolechowickiej, Czerwonej Górze, Berberysówce. Rudę żelaza wydobywano na Górze Telegraf. W Białogonie pracowała huta miedzi i ołowiu, a w Woli Murowanej huta ołowiu. Właścicielem zasobów mineralnych był król, z ramienia którego administracje sprawował żupnik, a od wydobytych rud pobierano tzw. olborę. Dochody królewskiego starostwa Chęcińskiego z tego tytułu były znaczne, a starostwo należało do najbogatszych w kraju. Przetwórstwo rud wymagało dużych ilości drewna, dlatego nastąpiło wytrzebienie ogromnych połaci lasów. W miarę wyczerpywania się złóż zmieniała się z czasem rola górnictwa kruszcowego, rozwijało się natomiast począwszy od XVII wieku kopalnictwo marmurów.

Z początkiem XX wieku zaczęto eksploatować kamień wapienny jako surowiec do wyrobu wapna palonego oraz w przemyśle chemicznym, hutniczym i cukierniczym. Najstarsze kamieniołomy w Sitkówce czynne były od początku XX wieku. W kamieniołomie Nowiny (obecnie nazywa się Zgórsko) eksploatacja prowadzona była od 1928 roku. Był on własnością braci Goldferbów pochodzenia żydowskiego, nazwę nadali mu robotnicy jako nowość – Nowiny. Kamieniołom zmieniał właścicieli, był miejscem wydobycia surowca wapienniczego dla powstałych Zakładów Cementowo-Wapienniczych w 1966 roku i funkcjonował do 1990 roku. Początkowo wydobycie kamienia prowadzono w sposób ręczny, praca odbywała się na dwie zmiany i pracowało w nim około 50 pracowników. Kamień był segregowany i ładowany na kolej wąskotorową, a następnie transportowany na stację przeładunkową w Sitkówce. Do 1988 roku w kamieniołomie eksploatację prowadzono w dwóch piętrach po 20 m każdy, a potem zaniechano z uwagi na wysokie koszty wydobycie kamienia. Od 1990 roku wyrobisko jest zalane wodą o głębokości 5 m i powierzchni 11 ha. Zbiornik wodny stanowi olbrzymi staw do hodowli ryb i jest rajem dla wędkarzy, w przyszłości służyć ma celom rekreacyjnym.

Gęstość zaludnienia w 1932 roku w rejonie obecnego Białego Zagłębia, tj. Bolechowic, Kowali, Posłowie, Sitkowki, Szewc, Woli Murowanej, wynosiła od 73 r. 94 os/km2. Ludność zatrudniona była w przemyśle wydobywczym, wapienniczym, ceramicznym, trudniła się również rolnictwem, rzemiosłem i handlem.

Przemysł ceramiczny, tj. produkcja cegły w Zgórsku, przyczynił się do wycięcia okolicznych lasów. W roku 1920 lasy tego regionu zajmowały 24%, a w 1938 roku 22% powierzchni. Uroki okolicy z osobliwością przełomu Bobrzy między Pasmem Zgórskim i Posłowickim w Słowiku doceniali współcześni żyjący w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej XX wieku. Pobliski Słowik był miejscowością letniskową, a jego walory dodatkowo wzrosły, kiedy to w 1863 roku przeprowadzono szlak kolei dęblińskiej. W latach trzydziestych XX wieku ten kurort letniskowo-wypoczynkowy nazywany był małą krynicą Kielecczyzny, skupiał przeważnie zamożnych mieszkańców Kielc.

W 1958 roku rząd PRL zainteresował się terenami w pobliżu rzeki Bobrzy, które posiadały bogate złoża kamienia – wapienia dewońskiego i jurajskiego. Ich eksploatacja miała stać się w najbliższym czasie bardzo wydajna a okolica zatraciła charakter letniskowy. Lokalizacja Kombinatu zwanego w przyszłości Nowiny budziła spore kontrowersje. Zwyciężyła opcja wybudowania Kombinatu w odległości 1,2 km od stacji kolejowej Sitkówka i 8 km od Kielc oraz 1,5 km od ważnej arterii komunikacyjnej E-7 Kraków-Kielce, przegrała zaś opcja ekologiczna, przeciwna budowie cementowni z powodu planowanej budowy szpitala – sanatorium w Czerwonej Górze. Cementownia została zlokalizowana na terenie przysiółka o nazwie Nowiny, założonego w latach 1910-1922. Budowę kombinatu rozpoczęto w 1961 roku i trwała ona pięć lat. W 1970 roku rozpoczęto budowę cementowni Nowiny II a rozruch jej nastąpił w 1973 roku. Cementownia I ze szlamu, natomiast cementownia II z mączki produkowały półprodukt klinkier, z dodatkiem żużlu, pyłu dymnicowego, pyłów z elektrofiltrów, kamienia wapiennego, gipsowego produkowany był cement.

Niemal od samego początku produkcji cementu zwrócono uwagę na zapylenie okolicy. Od 1969 roku zostały założone filtry na kominy, nadal jednak piętą Achillesową cementowni był problem zapylenia. Sprawa ta często była prezentowana w prasie lokalnej i krajowej. Rozgoryczeni rolnicy z Bolechowic, Zgórska, Kowali, Zagród zaczęli występować do dyrekcji zakładu o odszkodowania.

Od 1979 roku zmniejszała się wydajność pracy elektrofiltrów i ich efektywność spadła do 56%. Wyłączane elektrofiltry i praca cementowni całą parą przyczyniła się do niszczenia przyrody od pyłów cementu płynących chmurami nad Słowikiem, Sitkówką, Zgórskiem. Trzcinkami i całą okolicą.

W 1992 roku w ZCW przeprowadzono modernizację zakładu, przy wydatnej pomocy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, wymieniono ponownie filtry i elektrofiltry. Dzięki temu Nowiny opuściły listę 80 najgroźniejszych trucicieli atmosfery, na której znajdowały się przez kilka lat. Zlikwidowano też tzw. wtórne zapylenie. Na drogach zewnętrznych usuwano pył, a nawierzchnie zaczęto polewać wodą przemysłową pompowaną z wyrobiska, przeznaczoną potem do produkcji szlamu. Nie trafiła więc do Bobrzy. Od czerwca 1996 roku rozpoczęła się nowa karta historii cementowni "Nowiny", która została sprywatyzowana i stała się członkiem niemieckiego koncernu Dyckerhoff. Obok cementowni wspaniale prezentuje się też wchodzące w skład koncernu Dyckerhoff fabryka suchych zapraw tynkarskich, klei do flisz, fugi itp. Systematyczne pomiary wykazują, że normy zapylenia nie są przekraczane.

Gmina Sitkówka-Nowiny powołana została decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dniem l stycznia 1974 roku. Należy do powiatu kieleckiego i jest jedną z najbardziej uprzemysłowionych gmin regionu kieleckiego, stanowi centrum tzw. "Białego Zagłębia". Ze względu na sposób zagospodarowania terenów można wyróżnić w Gminie obszary o charakterze: przemysłowym, miejskim, wiejskim. Działalność przemysłowa skupiona jest w południowo-wschodniej części Gminy.

Lokalizacja licznych branż przemysłu ciężkiego-cementowo-wapienniczego oraz chemicznego w okresie socjalistycznym, przyczyniła się do szybkiej degradacji naturalnego środowiska na terenie Gminy. Ogromne kombinaty przemysłowe, tj. ZCW Nowiny, Fabryka Tlenku Glinu oraz kopalnie odkrywkowe-kamieniołom Kowala, Posłowice, Radkowie Jaźwca w bardzo szybkim tempie przyczyniły się do zupełnej degradacji naturalnego środowiska w stopniu określonym przez specjalistów mianem klęski ekologicznej.

W roku 1991 w wyniku audytu Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Naturalnego Środowiska ONZ Gmina Sitkówka-Nowiny zaliczona została do gmin o specyfice terenów klęski ekologicznej. Dowodem tego była degradacja lasów (40% drzewostanu) uległo zniszczeniu.

Na terenie Gminy nie występowała żadna zwierzyna leśna, zaś w przepływającej przez Gminie rzece Bobrza zanikło jakiekolwiek życie biologiczne. Gleby na terenie Gminy były do tego stopnia zakwaszone i zanieczyszczone związkami metali ciężkich, iż jakakolwiek uprawa i hodowla była niemożliwa.

Sytuacja była tak katastrofalna, iż nawet woda z podziemnych ujęć nie nadawała się do spożycia o czym informowały tabliczki ostrzegawcze w Gminie. Stan ten spowodował, iż lokalny samorząd Gminy Sitkówka-Nowiny z chwilą wdrożenia nowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego stanął przed zadaniem prawie niemożliwym, jakim było nie tylko przerwanie dalszej degradacji naturalnego środowiska, ale również odbudowa potencjału przyrodniczego w zakresie flory i fauny.

]]>