Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

smrody z kominów
 • Autor: Mieszkaniec Szewc
 • Data: Jan 12, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Witam, W związku z tym, że niektórzy mieszkańcy miejscowości w której mieszkam spalają w piecach to czego nie powinni, lub spalając węgiel robią to nie właściwie powodując ogromne zadymienie, chciałbym aby osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska w naszej gminie zainteresowała się ciekawa stroną internetową, na której pokazano jak palić w tradycyjnym piecu nie zatruwając przy tym sąsiadów. Podaję adres strony: http://czysteogrzewanie.pl/promocja/ . Zaznaczam, że nie jestem w żaden sposób związany z tą organizacją, trafiłem na tę stronę poprzez wyszukiwarkę. A z racji tego, że temat smogu jest ostatnio bardzo na topie, chciałbym aby to wykorzystać i otworzyć oczy mieszkańcom na to jaką szkodę wyrządzają nie tylko sobie ale też sąsiedztwu. Może warto byłoby przeprowadzić jakąś akcję informacyjną, czy to poprzez plakaty, czy artykuł w Głosie Nowin. Liczę, że zajmiecie się Państwo tym tematem. Pozdrawiam.

Szanowny Panie,

Dziękuję Panu za zaangażowanie i zainteresowanie tematem ochrony powietrza w naszej gminie. Pracownicy Urzędu Gminy już w miesiącu listopadzie ubiegłego roku zapoznali się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej  http://czysteogrzewanie.pl i na bieżąco interweniują na każde niewłaściwe palenie w piecach tradycyjnych. Ponadto prowadzimy akcję informacyjną nt. ekologicznego palenia, poprzez zamieszczanie artykułów na stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Informacje na ten temat ukażą się także w gazecie lokalnej „Głos Nowin”.

Sebastian Nowaczkiewicz

Bezpieczeństwo na drogach
 • Autor: Mieszkaniec gminy
 • Data: Jan 9, 2017
 • Miejscowość:

Witam, Panie Wòjcie! W związku z oblodzeniem drogi na odcinku od ul. Krakowskiej w kierunku Zawady, chciałem zapytać czy jest szansa na interwencje gminy w tej sprawie w Powiatowym Zarządzie Dròg w celu posypania solą z piachem przedmiotowego odcinka. Oblodzenie drogi powoduje problem z włączeniem sie do ruchu w ul. Krakowską, jak ròwnież podjazd i zjazd z gòry na ul. Dewońskiej. Mam nadzieję, że bezpieczeństwo mieszkańcòw jest ważne dla Pana Wòjta i przyczyni się Pan jako gospodarz do jego poprawy.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że osobiście z mojej strony jak i ze strony podległego mi Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, w ostatnich dniach zgłaszane są liczne, telefoniczne i pisemne, interwencje w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach, dotyczące zwiększenia intensywności działań w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy, w tym m.in. drogi powiatowej w msc. Szewce i Zawada na całym jej odcinku.

Zapewniam, że wszystkie zgłaszane uwagi dotyczące stanu zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, będą w dalszym ciągu na bieżąco przekazywane do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach z naciskiem na ich pilne i skuteczne uwzględnienie.

 Sebastian Nowaczkiewicz

zanieczyszczenie powietrza
 • Autor: Andrzej Janion
 • Data: Jan 9, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Szanowny panie Wójcie, Podczas aktualnego alertu zanieczyszczeń powietrza w Kielcach miasto z przekroczeniem normy o 1200% uznano za najbardziej zanieczyszczone w Europie. W tym samym czasie zanieczyszczenia pokazywane w Nowinach były jeszcze większe i w szczycie przekraczały 1500% dopuszczalnej normy. Zanieczyszczenie takie jest powszechnie uważane za zagrożenie dla życia. Potem wskaźniki w Nowinach pokazywały mniej ale były przez system odrzucane jako niewiarygodne. Znacznie odbiegały od otaczających miejscowości (Kielce,Małogoszcz). Trwało to przez wiele godzin w niedzielę oraz wieczorem w poniedziałek. Powyższa sytuacja wymaga wyjaśnienia. W związku z tym mam pytanie co gmina zamierza zrobić w kierunku poprawy jakości powietrza? Czy fakt nieuznania wyników pomiarów ze stacji w Nowinach może wynikać z tego że właścicielem i operatorem stacji pomiarowej jest cementownia - największy emitent pyłów? Jaka jest prawdziwa jakość powietrza w gminie? Czy nie powinny być zmienione priorytety - np. w kierunku kontynuowania gazyfikacji gminy (gazociąg w Szewcach się zatrzymał i nie ma planów kontynuacji).

Szanowny Panie

Smog to zjawisko atmosferyczne polegające na występowaniu zanieczyszczenia powierza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza czy bezwietrznej pogody.

Wówczas szkodliwe cząsteczki pozostają blisko powierzchni ziemi, zamiast unosić się do góry, co często wygląda jak mgła. Główną przyczyną takiego zjawiska jest spalanie węgla i duży ruch samochodowy. Najwięcej zanieczyszczeń emituje jednak spalanie w domowych piecach śmieci i miału węglowego.
Jakość powietrza jest ciągle monitorowana przez stacje pomiarowe, nad którymi czuwa m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Jedna ze stacji pomiarowych usytuowana jest w gminie Sitkówka-Nowiny, w miejscowości Nowiny.
Wg komunikatu umieszczonego na stronie WIOŚ w Kielcach w ostatnich dniach stan zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie wzrósł znacząco. Bardzo niskie temperatury, wzmożona częstotliwość palenia w piecach węglem, miałem, a w najgorszym przypadku odpadami, wpływają na duże stężenie pyłu PM10 i PM2,5, a także innych związków chemicznych, które są szkodliwe dla naszego zdrowia.
Gmina Sitkówka-Nowiny, mając na względzie dobro mieszkańców, podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy jakości powietrza m.in. poprzez:

 • opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, który ujmuje szeroki zakres działań proekologicznych w różnych dziedzinach m.in. gospodarki, włącznie z budownictwem mieszkaniowym, usługami i handlem, produkcją, transportem publicznym i prywatnym, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa;
 • udzielania przez Gminę dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w wysokości do 3.000,00 zł brutto, jednak nie więcej, niż 50% kosztów przedsięwzięcia;
 • podjęcie działań o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO do 70% kosztów budowy odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła);
 • edukację ekologiczną skierowaną do mieszkańców, zwracającą uwagę m.in. jak należy postępować z odpadami oraz uświadamiającą społeczność lokalną, iż spalanie śmieci w piecach domowych uwalnia do atmosfery ogromne ilości szkodliwych substancji, które maja negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowiska;
 • etapowe wykonywanie sieci gazociągowej, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców gminy, której inwestorem jest PSG – Zakład Gazowniczy w Kielcach.

 Sebastian Nowaczkiewicz

Internet
 • Autor: Jan
 • Data: Jan 8, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Panie Wójcie, czy w najbliższym czasie w naszej gminie będzie tworzona infrastruktura światłowodowa ? Jeżeli tak to kiedy ona zostanie udostępniona mieszkańcom i jakie miejscowości będą w nią wchodziły ?

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Gmina Sitkówka-Nowiny nie świadczy i nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, a w związku z tym nie realizowała i nie planuje realizować inwestycji polegających na budowie sieci światłowodowej. W sprawie ewentualne budowy lub rozbudowy sieci światłowodowej w poszczególnych miejscowościach Gminy Sitkówka-Nowiny, należy zwrócić się bezpośrednio do operatorów usług telekomunikacyjnych lub właścicieli istniejącej sieci światłowodowej. Według mojej wiedzy przedmiotowe usługi na terenie Gminy świadczą m.in. firmy Orange, Netia i NetCenter Nowiny.

Sebastian Nowaczkiewicz

likwidacja gimnazjów
 • Autor: Katarzyna
 • Data: Jan 8, 2017
 • Miejscowość: Kowala

Chciałam zapytać, jeśli zlikwidowane zostanie gimnazjum, co będzie znajdować się w tamtym budynku? Czy będą przeniesione tam dzieci z pobliskich szkół (Kowala, Bolechowice) do klas 4-8? Dziękuję za odpowiedź

Szanowna Pani
Odpowiadając na pytanie dot. budynku likwidowanego gimnazjum informuję:

 1. W dniu 11 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60). Przywołane akty prawne w sposób jednoznaczny rozstrzygają o wprowadzeniu nowego ustroju szkolnego, w tym m.in. o likwidacji gimnazjów. Ich wygaszenie ma nastąpić do dnia 31 sierpnia 2019 r. Budynek gimnazjum w msc. Nowiny, przy ulicy Gimnazjalnej 1 będzie wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, to jest: na cele oświatowe, w sposób adekwatny do bieżących potrzeb mieszkańców gminy. Obecnie w budynku likwidowanego gimnazjum funkcjonują: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ventus”, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ogólnokształcące w Nowinach.
 2. Obecnie nie planuje się dowożenia do Nowin uczniów klas 4-8 z msc. Kowala i Bolechowice. Budynki szkół podstawowych w tych miejscowościach dysponują infrastrukturą dostosowaną do potrzeb ośmioklasowej szkoły podstawowej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, gmina podejmie odpowiednie czynności w tym zakresie.

Sebastian Nowaczkiewicz

modernizacja drogi
 • Autor: Grzegorz Truchan
 • Data: Jan 7, 2017
 • Miejscowość: Zgórsko

Witam Panie Wójcie Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi kiedy nastąpi modernizacja drogi dojazdowej ( nawierzchnia asfaltowa) do posesji nr 77, 77A, 77B ,79B w m Zgórsko zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 477/21 oraz 477/36 ( obręb Zagrody). W powyższej sprawie pisaliśmy już kilka razy prośby. Ostatnio w 2015r. Uprzejmie proszę o zainteresowanie się sprawą. Grzegorz Truchan

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w okresie wiosennym obecnego roku dokona zostanie ocena stanu technicznego oraz ustalenie koniecznego zakresu  ewentualnej  modernizacji drogi gminnej na działkach nr ewid. 477/21 i 477/35 w msc. Zgórsko. W przypadku konieczności podjęcia pilnych działań dotyczących tej modernizacji z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, działania takie mogą być podjęte jeszcze w obecnym roku, przy uwzględnieniu możliwości finansowych budżetu Gminy. Natomiast jeżeli w wyniku dokonanej oceny stanu technicznego, modernizacja drogi z uwagi na jej bezpieczne użytkowanie nie będzie aż tak pilna, to przewidziana ona zostanie w budżecie Gminy na 2018r. W takim przypadku sugerowałbym zainteresowanie sprawą Sołtysa i Radę Sołecką Sołectwa Zgórsko-Zagrody i uwzględnienie modernizacji przedmiotowej drogi w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r. 

Sebastian Nowaczkiewicz

Oświetlenie uliczne ... w ciągu dnia:-(((
 • Autor: Seweryn Kadzidłowski
 • Data: Nov 20, 2016
 • Miejscowość: Szewce

Szanowny Panie Wójcie Sebastianie, Od kilku lat zgłaszam to telefonicznie, ale ........ jak do tego roku włącznie - efekt moich interwencji jest mizerny - czyt.: "zerowy":-((( Zawsze późną jesienią - po zmianie czasu na tzw. zimowy - oświetlenie uliczne powoduje "jasność na ulicach" już od godz. ok. 15-ej, a ........ PO CO ?!? Analizując straty finansowe naszej Gminy z powodu "oświetlenia ulic w ciągu dnia" śmiem domniemywać, że ......... tracimy wspólnie naprawdę duże pieniądze, a przecież nam Wszystkim ich ciągle brakuje !!! Proszę o interwencję w tej sprawie, tj. regulację ustawienia godz. świecenia latarni ulicznych. Domniemywam, że w innych miejscowościach naszej Wspaniałej Gminy ...... jest podobnie ?! Serdecznie Pozdrawiam, Seweryn Kadzidłowski mieszkaniec pięknych SZEWC:-))

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na interwencję informuję, że  konieczność regulacji czasu świecenia oświetlenia ulicznego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej w msc. Szewce, wynika z sytuacji awaryjnej, została już zgłoszona do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i zostanie dokonana w możliwie najkrótszym czasie. Jednocześnie informuję, że regulacja czasu świecenia oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy, dokonana została w ostatnim czasie, tj. w okresie zmiany czasu z letniego na zimowy i jeżeli nie występują sytuacje awaryjne, to na terenie Gminy nie ma sytuacji „oświetlania ulic w ciągu dnia”. Zapewniam, że wszelkie zgłaszane przez mieszkańców Gminy uszkodzenia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, są w trybie natychmiastowym przekazywane do firmy zajmującej się konserwacją tego oświetlenia i na bieżąco monitorowane przez pracowników Urzędu Gminy w celu ograniczenia strat finansowych budżetu Gminy i zapewnienia bezpieczeństwa jej mieszkańcom.

Sebastian Nowaczkiewicz

progi zwalniajace
 • Autor: Tomasz
 • Data: Nov 18, 2016
 • Miejscowość: Trzcianki

Witam, mam pytanie czy istnieje możliwość zamontowania progu zwalniającego na drodze do Trzcianek. Jest to odcinek o długości około 300-400 metrów od skrzyżowania z Ul. Perłowa do posesji Trzcianki 36. W połowie tej drogi w okolicach działki o nr ewidencyjnym 407 zamontowanie takiego progu w znacznym stopniu rozwiązałoby problem nadmiernej prędkości na tym odcinku. Jest to droga w części bez chodnika, a zdarza się często iż kierowcy a ostatnimi czasy motocyklista pokonują ten mały odcinek drogi z bardzo dużą prędkością stwarzając niebezpieczeństwo dla pieszych. Dziękuje i Pozdrawiam.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, analiza zasadności i możliwości technicznych i formalno-prawnych zamontowania progu zwalniającego na drodze gminnej w m. Trzcianki w miejscu wskazanym w pytaniu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy, montaż progu okaże się uzasadniony i możliwy, to zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy na 2017 r. środki finansowe na zakup i montaż przedmiotowego progu zwalniającego.

Sebastian Nowaczkiewicz

Fundusz sołecki
 • Autor: Barbara Wieczorek
 • Data: Nov 17, 2016
 • Miejscowość: Kowala

Z przykrością stwierdzam że podział funduszy sołeckich dla Kowali odbył się bez mojego udziału ,niestety z mojej winy.Pozostaje mi jedynie wyrażenie sprzeciwu co do rozdysponowania kwoty 58 tys 749 zł Przeznaczenie 6 tys zł na kierpce dla rozśpiewanych Pań z zespołu Kowalanki na pewno nie jest zakupem pierwszej potrzeby ,gdyż boso nie chodzą .Dofinansowanie OSP kwotą 32.500 zł w proporcji zawartej we wniosku jest moim zdaniem nie zasadne .Uzasadnienie ,ze straż w Kowali jest dumą gminy jest prawdziwe ale ja wolałabym żebyśmy mogli być dumni z mieszkańców .Młodzież w Kowali w Zgórsku w Szewcach w Nowinach mając do wyboru korzystanie z profesjonalnej strzelnicy sportowej na zapleczu terenu OSP Kowala a możliwością podziwiania kierbców i nowych elementów strojów Kowalanek na pewno wybierze pierwszy wariant to jest właśnie mój pomysł na rozdysponowanie kolejnego funduszu sołeckiego .Uważam że budowa profesjonalnej strzelnicy jest alternatywą dla młodzieży naszej gminy jak również stwarza możliwości zarobkowe w przypadku dzierżawy obiektu dla grup paramilitarnych z Kielc i okolic . W związku z powyższym pytam Pana Wójta kiedy w końcu zawalczymy o naszą młodzież ,kiedy zadbamy o ich wartości i przywiązanie do tradycji ? Już wiem dlaczego w mojej wsi Kowala w dniu 11 listopada było wywieszonych 5 biało-czerwonych flag ...dlatego że najważniejsze są pantofelki dla Kowalanek i kosa spalinowa dla OSP Kowala

Szanowna Pani
W odpowiedzi na pytanie, pragnę poinformować, że o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego rozstrzygają poszczególne sołectwa. W tym celu zwoływane są zebrania wiejskie, na których uchwala się wniosek o przyznanie środków  z funduszu sołeckiego.
Dnia 27.09.2016 r odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kowala, celem rozdysponowania środków przypadających w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. Informacja dotycząca terminu oraz miejsca zebrania została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy, w „Głosie Nowin” oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Uczestnicy zebrania jednogłośnie poparli zgłoszone propozycje przedsięwzięć do realizacji z funduszu sołeckiego.                    

W związku z powyższym podjęto uchwałę w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017  ze środków sołectwa Kowala w ramach funduszu sołeckiego. Po weryfikacji wniosku uznano, iż spełnia on wszystkie kryteria nałożone przez ustawę z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U z dnia 12 marca 2014 roku), w związku z czym, został dołączony do projektu budżetu gminy.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w zebraniu wiejskim, dotyczącym rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, na którym poprzez głosowanie będzie Pani miała wpływ na sposób wydatkowania ww. środków.

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: Mieszkaniec Sitkówki
 • Data: Oct 20, 2016
 • Miejscowość: Sitkówka

Szanowny Panie Wójcie.Czytałem na stronie gminy o podziale pieniędzy na rozbudowy i budowy dróg,remonty remizy i szkoły w Kowali,oświetlenia na drodze czy siłowni w innych sołectwach gminy.Moje pytanie brzmi następująco; Kiedy ktoś wreszcie wyremontuje drogę w Sitkówce,mam na myśli odcinek drogi który biegnie od rozjazdu na bloki przy ul.Olkuskiej i na zakład Trzuskawica to jest dosłownie 300 metrów na ,którym nie ma chodnika cały ten''SYF'' który jest na jezdni dosłownie wpływa ludziom na podwórka.W całej gminie nie ma tak jak jest tu,Mieszkam tu prawie 40 lat i nikt nic z tym nie zrobił.Jeżeli nie będzie Pan wiedział o której drodze mowa to ja chętnie mogę po Pana przyjechać i pokazać jak wygląda ta gminna droga bo podejrzewam że nikt z Nowin i innych miejscowości które należą do Gminy Sitkówka-Nowiny nie chciałby tak mieszkać jak my.Pozdrawiam i czekam na pozytywną odpowiedż

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w obecnym 2016r. wykonywany jest przez Gminę projekt budowlany budowy układu komunikacyjnego w m. Sitkówka, który swoim zakresem obejmuje również rejon o którym mowa w pytaniu. Sporządzany projekt przewiduje przebudowę istniejących dróg wraz z wykonaniem chodników, systemu odwodnienia i oświetlenia ulicznego na terenie m. Sitkówka. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń planowane jest do końca 2016 r.
Z uwagi na dużą wartość całego planowanego zadania inwestycyjnego, dotyczącego budowy układu komunikacyjnego w m. Sitkówka, zostanie ono podzielone na etapy realizowane w ciągu kilku najbliższych lat, począwszy od 2017r. W projekcie budżetu Gminy na 2017 r. zaplanowane zostały środki finansowe na rozpoczęcie robót budowlanych przedmiotowego zadania.
W świetle przedstawionej wyżej informacji pragnę wyrazić przekonanie, że już w ciągu kilku najbliższych lat, w wyniku realizacji robót budowlanych budowy układu komunikacyjnego m. Sitkówka, warunki życia i stan bezpieczeństwa mieszkańców tej miejscowości  ulegną zdecydowanej poprawie.

Sebastian Nowaczkiewicz

KDR zniżka na wywóz śmieci
 • Autor: Marcin Wójcik
 • Data: Oct 20, 2016
 • Miejscowość: Szewce

Szanowny Panie Czy wzorem innych gmin (np.Chmielnik, Starachowice) wprowadzą Państwo zniżkę na wywóz śmieci dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. poz. 1793). Ustawa wnosi podstawę prawną do zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863, ze zm.).

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie dotyczące „zniżki na wywóz śmieci dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny”
W odpowiedzi na Pana pytanie, w sprawie zniżek na wywóz śmieci dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny  informuje, iż ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach  (Dz. U z 2016r. Poz. 250 ze zm.) daje możliwość zwolnienia przez Radę Gminy w drodze uchwały w całości lub w części z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.38)), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. Poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359) jednak decyzję o wprowadzeniu takiego zwolnienia pozostawia w gestii rady gminy.
Na dzień dzisiejszy Rada Gminy Sitkówka-Nowiny  nie podjęła takiej uchwały. W związku z tym nie ma możliwości zwolnienia rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. Poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl