Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
16-08-2016

Program Rewitalizacji

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców całej Gminy Sitkówka-Nowiny na konsultacje dot. Programu Rewitalizacji Gmin

Program Rewitalizacji dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023 umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie gminy w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez Radę Gminy w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

Program jest inicjowany i uchwalony przez Radę Gminy. Jego opracowanie obejmuje trzy etapy:

  1. podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Programu,
  2. wykonanie diagnozy i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji,
  3. opracowanie dokumentu Programu Rewitalizacji.

Ważnym aspektem rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 jest udział społeczeństwa i konsultacje poszczególnych elementów Programu Rewitalizacji. W ramach uspołeczniania tego procesu została utworzona na stronie http://www.nowiny.com.pl. zakładka „PROGRAM REWITALIZACJI 2016-2023”, gdzie będą umieszczane wszelkie dokumenty, dane. Do opracowania Programu powołany zostanie Zespół koordynacyjny składający się m.in. z pracowników Urzędu Gminy. Zadaniem Zespołu będzie m.in.:

  • aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu Programu Rewitalizacji,
  • zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia
    w Programie Rewitalizacji,
  • monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu,
  • przekładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu.

Gmina ubiega się obecnie o dotację na sfinansowania opracowania Programu Rewitalizacji  w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”.                                                                                                                                                                            

                                     

 

Zarzadzenia Wójta Gminy Sitkowka-Nowiny nr WG.79.2016 w sprawie rozpoczęciia konsultacji społecznych

 

                                    

 

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych

Zapraszamy do zapoznanie się z „Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych” stanowiącą element „Programu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”.  Diagnoza jako obszar zdegradowany wskazuje miejscowość Nowiny. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag/sugestii do diagnozy wg załączonego formularza od dnia 8 września  do dnia 26 września 2016r.

Uwagi można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny lub przesłać pocztą na adres: Nowiny ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny lub wysłać e-mailem: do Pana Witolda Mroczka – Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny e-mail: w.mroczek@nowiny.com.pl lub na adres sekreteriat@nowiny.com.pl lub do  Pana Rafała Graczkowskiego – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi 1 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”.

Do pobrania:

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych

Wzór formularza uwag

 

                                    

 

Podsumowanie konsultacji społecznych nr 1

 

 

                                    

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 2 etap konsultacji

 

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach „Programu Rewitalizacji dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”. Fiszki mogą dotyczyć jedynie miejscowości Nowiny, która została wyłoniona w wyniku „Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych” (1 etap konsultacji społecznych). Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza od dnia 04.10.2016 r. do dnia 25.10.2016 r.

Fiszki można składać bezpośrednio w sekretariacie Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny – adres: Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny – sekretariat pok. 27 (liczy się data wpływu) lub przesyłać
e-mailem na adres sekretariat@nowiny.com.pl lub na adres e-mail: w.mroczek@nowiny.com.pl  lub bezpośrednio do wykonawcy  Programu Rewitalizacji – Rafał Graczkowski – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl
 
Niniejsze zaproszenie stanowi 2 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”.

Wzór fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (wersja word)
Wzór fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (wersja pdf)

 

                                    

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Rewitalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 21 listopada 2016r.

 

Uwagi można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny lub przesłać pocztą na adres: Nowiny ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka-Nowiny lub wysłać e-mailem: do Pana Witolda Mroczka – Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny e-mail: w.mroczek@nowiny.com.pl lub na adres sekreteriat@nowiny.com.pl lub do  Pana Rafała Graczkowskiego – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

 

Niniejsze zaproszenie stanowi 3 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”.

 

Czas trwania konsultacji w ramach tego etapu: 27.10.2016 – 21.11.2016 r.

 

Program Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023 

Do pobrania - Wzór formularza uwag

 

                                    

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl