Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
13-02-2018

Kredyt na realizację inwestycji

Stabilna sytuacja finansowa gminy

W ubiegłym roku gmina Sitkówka-Nowiny zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 13.609.000,00 zł na realizację inwestycji. Na początku 2018 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów wyniósł 17.578.251,72 zł, zaś na koniec roku wyniesie 15.178.251,72 zł, tj. 23,21% planowanych dochodów. Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.243 ustawy o finansach publicznych) zadłużenie gminy nie może przekroczyć 60% jej rocznych dochodów, a na jego spłatę nie może ona przeznaczyć więcej niż 15 proc. dochodów. W roku 2017 w gminie Sitkówka-Nowiny wynosi ono 29,31% dochodów, a przewidywane zadłużenie w roku 2018 to zaledwie 23% w stosunku do dochodów. Nie ma więc żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o stabilność finansową gminy. - Realizacja planów inwestycyjnych przez gminę wymaga dopływu zewnętrznych środków finansowych. Uzyskujemy wielomilionowe dofinansowanie z zewnątrz – warto wspomnieć tu o rewitalizacji terenów przemysłowych, modernizacji oświetlenia ulicznego czy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Jednak nie sposób realizować inwestycji opierając się wyłącznie na budżecie własnym – wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.


Analizując zadłużenie gminy, warto odnieść się do budżetów z poprzednich lat. W roku 2011 zadłużenie gminy wynosiło 16 mln zł, co stanowiło ponad 40% ówczesnych dochodów gminy, przy czym wydatki inwestycyjne wynosiły zaledwie 9 mln zł, zaś wydatki bieżące ponad 33 mln zł.


Na koniec 2017 r. zadłużenie gminy wyniosło 17,5 mln zł, co stanowi 29% jej dochodów. Przy podobnej kwocie zadłużenia wydatki inwestycyjne były ponad trzykrotnie wyższe, niż w roku 2011 – to kwota niemal 27 mln zł, które przeznaczyliśmy na budowę dróg, rozbudowę szkół czy obiektów służących mieszkańcom, takich jak stadion czy ośrodek kultury. Wydatki bieżące zostały zahamowane już w 2016 r. Wtedy też dokonano spłaty dużej części zadłużenia. Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem pojawienia się nowych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności środków na „500+”, a także włączenia do tego zakresu utrzymania Centrum Usług Wspólnych, które dotychczas, funkcjonując jako Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola, miało odrębny budżet. Jednocześnie w tych latach wypracowano nadwyżki i przygotowano dokumentację zadań inwestycyjnych, których realizacja planowana jest w latach 2017-2018.

Należy zauważyć, że w latach 2007-2010 gmina zaciągnęła kredyt na kwotę 11 mln zł przy 32,6 mln zł wydatków inwestycyjnych, w latach 2011-2014 zaciągnęła kredyt w wysokości 13 mln zł przy inwestycjach o wartości 23,5 mln zł, natomiast w latach 2015-2018 zaciągnęła kredyt w wysokości 13,6 mln zł przy inwestycjach planowanych na kwotę niemal 60 mln zł, z czego inwestycje na kwotę niemal 40 mln zł już zostały zrealizowane.

 

Warto podkreślić także, że na obecny kredyt składają sie nie tylko zobowiązania zaciągnięte w 2017 r., ale również kwota 5,5 mln zł kredytu zaciągniętego w roku 2014.
- Wieloletnia stagnacja, brak pozyskiwania środków zewnętrznych, zamierzenia realizacji nieuzasadnionych finansowo inwestycji skutkują koniecznością nadrabiania straconych lat. Oczywiście, moglibyśmy robić to w mozolnym tempie, nie zaciągając kredytu, jednak skutkowałoby to ponownie niewykorzystaniem nadarzających się okazji na uzyskanie dofinansowania od instytucji zewnętrznych – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Zaciągając kredyt dajemy naszej gminie szansę dynamicznego rozwoju, a jej mieszkańcom poprawy jakości życia, jednocześnie zachowując stabilizację finansową na bezpiecznym poziomie – wyjaśnia wójt.

 

Dowiedz się więcej o ocenie kondycji finansowej gminy >>> http://nowiny.com.pl/akutalnosci/wiecej/2410.html

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl